Thomas Broomé

Brytpunkt / Breaking Point

27.8—4.10 2015

We are pleased to announce the fifth solo exhibition by Thomas Broomé in the gallery; Breaking Point.

After having played in the shadows of giants in his last two exhibitions, Thomas Broomé now steps out into the merciless light. In the artistry and personas of Ingmar Bergman and Andy Warhol, he previously sought unexplored nooks and crannies. But he also found a futility behind the façade and fame. In an empty repurchased house on Fårö Ingmar Bergman was not to be found. Just as Andy Warhol was absent in the extensive auction catalogues of his estate from Sotheby’s. The work has come to revolve around identity, alienation, success and destructiveness.

In the exhibition Breaking Point Thomas Broomé finds himself in a kind of limbo. As something that can be seen as the deep inhale at the breaking point between being silent or saying something. A quiet contemplation of the shortness of breath over the simulated reality we have created around us. A world where more die from prescription drugs than in traffic accidents. Where the quest to be like the advertising picture of happiness leaves a feeling of inadequacy and hopelessness.

In the gallery’s storefront and first room Broomé has created a backdrop of a private home. Here he works at the interface between two and three dimensions. It is a spatial extension of the Modern Mantra-drawings that has become his signature work. The words that describe the objects also build them, and create an ideal image. What can be percieved as an illusionary perfection from one point of view, can suddenly be broken down into a fragile picturesque jumble of letters and information.

In the main space of the gallery a new series of paintings of the bathroom cabinet is presented. Perhaps our most private property and a naked portrait of its owner. In a world where surface, lifestyle and youth are mantras, we can read various meanings and symbolic values in the products. Drugs that temporarily help us to be what we are not and brands that are charged with utopia. The paintings are like clinical observations that dissects our self-image, but also spontaneous associations that the artist has resembled to auto-poetry.

The video work in the inner room of the exhibition literally turns its back to the viewer. What is said is not important, only that it is said. A continuous flow of information and noise that we cannot take part of. A knowledge that everything goes on constantly and independently of our own existence and presence.

Thomas Broome (b.1971) studied at the University College of Arts, Stockholm (1997–1999) and Valand Academy, Gothenburg (1993–1997). He worked for a long time as an artist together with the Interactive Institute in Stockholm. In 2006 he made his first exhibition at Galleri Magnus Karlsson, Stockholm. He has exhibited in galleries and museums in Sweden and internationally, and is also represented by Bendana Pinel Art Contemporain in Paris. Earlier this year, he completed an extensive public commission for Hermès in Shanghai, China.

Svenska: 

Vi har glädjen att presentera Thomas Broomés femte separatutställning på galleriet; Brytpunkt.

Efter att ha lekt i skuggan av giganter under sina senaste två utställningar tar Thomas Broomé nu ett steg ut i det obarmhärtiga ljuset. Hos Ingmar Bergman och Andy Warhol sökte han tidigare outforskade vinklar och vrår. Men han fann också en meningslöshet bakom fasaden och kändisskapets projicerade yta. I ett tomt tillbakaköpt hus på Fårö fanns inte Ingmar Bergman. Lika lite som Andy Warhol fanns i Sotheby’s omfattande auktionskataloger över kvarlåtenskapen. Arbetet kom att kretsa kring identitet, utanförskap, framgång och destruktivitet.

I utställningen Brytpunkt befinner sig Thomas Broomé i en sorts limbo. I något som kan liknas vid en djup inandning i brytpunkten mellan att vara tyst eller säga något. En stilla betraktelse i andnöd över den simulerade verklighet vi skapat kring oss. En värld där fler dör av receptbelagda läkemedel än i trafiken. Där jakten på att vara som den reklamskapade bilden av lycka lämnar en känsla av otillräcklighet och uppgivenhet.

I galleriets skyltfönster och första rum har Broomé skapat en kuliss av ett privat hem där han arbetar i gränslandet mellan två- och tredimensionellt. Det är en rumslig utveckling av teckningarna Modern Mantra som blivit något av hans signum. Orden som beskriver föremålen bygger också upp dem, och konstruerar en idealbild. I en viss vinkel skapas en illusorisk perfektion som i nästa stund bryts ner till ett bräckligt måleriskt virrvarr av bokstäver och information.

Centralt i utställningen visas en ny serie målningar av badrumsskåp. Kanske det mest privata vi har, och ett naket porträtt av dess ägare. I en värld där yta, livsstil och ungdomlighet blivit mantran läser vi in olika betydelser och symbolvärden i produkterna. Här finns preparat som tillfälligt hjälper oss att vara vad vi inte är och varumärken som är laddade med utopi. Målningarna är kliniska betraktelser som dissekerar vår självbild, men också spontana associationer som konstnären själv liknat vid autopoesi.

I utställningen sista rum presenteras ett videoverk som bokstavligen vänder ryggen till betraktaren. Vad som sägs är inte viktigt, bara att det sägs. Ett ständigt flöde och brus av information pulserar utan att vi kan ta del av det. Här finns vetskapen om att allt pågår konstant och oberoende av vår existens och närvaro.

Thomas Broomé (f.1971) är utbildad på Konstfack (1997–1999) och Valands Konsthögskola (1993–1997). Han arbetade under längre tid som konstnär tillsammans med Interaktiva Institutet i Stockholm. 2006 debuterade han på Galleri Magnus Karlsson som han sedan dess samarbetat med. Han har ställt ut på gallerier och muséer i Sverige och internationellt och representeras också av Bendana Pinel Art Contemporain i Paris. Tidigare i år utförde han ett omfattande konstnärligt utsmyckningsuppdrag åt Hermès i Shanghai, Kina.

Läs recension på: www.omkonst.com
och www.konsten.net samt topplista på SvD.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com