Carl Hammoud

STUMBLE

25.3—7.5 2017

We have the pleasure of presenting STUMBLE, Carl Hammoud’s fifth solo exhibition at the Gallery. The exhibition comprises a group of paintings, all of which revisit a motif from Carl Hammoud’s oeuvre – the pile of chairs in his painting The Protest from 2013. 

The idea of basing the exhibition on The Protest came up in the summer of 2016, when it was on loan for a feature film shoot. The set designer ordered a real-life version of the painting’s subject matter to be built, which Hammoud then used as a model when making the exhibition. 
The dramatic pile of chairs is featured in all the paintings in the exhibition. Most of them depict the centre of the pile, others are sections from its upper or lower parts. By repeating the subject in painting after painting, Hammoud seeks to reduce both the symbolism and the narrative structure with which his previous work are often associated. The repetition is intended to interweave the separate works and form a sort of presumption, where we take what we see for granted, thus rendering the motif invisible – much like a printed pattern, where we don’t really notice the corresponding or repeated parts.

Hammoud seeks to shift focus from an allegorical interpretation to the significance of the physical action. That is, repeating a motif over and over again, to see what this action can generate. One way of looking at it is as a candid account of the artistic conflict between process and production, which, in turn, raises questions about the uniqueness of painting. Lingering on the same subject could, in a contemporary context, be an act of resistance, illustrating the unfashionably slow and repetitive nature of painting. And yet, herein lies a paradox, since duplication in itself is one way of defining mass production.
The process revolves around a form of hermeneutic explorations, i.e, the interpretation of something, but Hammoud’s foremost concern are the problems themselves, and not the answers. Behind the ostensibly simple, there is often a weave of interlinked and interdependent thoughts. 

In this exhibition, we see a motif whose original meaning has been altered by a course of events, colouring the image and imbuing it with new contents. Through the course of the work, the image has obtained further dimensions. Together these circumstances have served as a sort of associative autopoiesis – i.e., something that reproduces itself through its own components. 

1. Hammoud originally came across a photo of the motif in a context where it had been used to illustrate a political situation.
2. He used it as a starting point for a painting that was included in an exhibition. 
3. The painting was lent to a film team for a movie scene. 
4. The movie’s set designer built a real-life copy of the pile of chairs in the painting.
5. Hammoud in turn took photographs of the built copy, on which he then based STUMBLE.
 
A chain of events that resembles the motif itself – a repetition of chairs. A motif that is repeated in all the exhibition's paintings. Remove one chair, and the whole pile collapses; without one event, the end result would be completely different.

In Hammoud’s oeuvre, thoughts are often combined with philosophical questions and allusions from a spectrum of cultural manifestations. The intricate source references also incorporate a self-critical rhetoric that is best described by Katherine Craster’s poem The Centipede’s Dilemma from 1871, a rhyme that has incessantly reverberated in the studio throughout the work on this exhibition:

A centipede was happy – quite!
Until a toad in fun
Said, “Pray, which leg moves after which?”
This raised her doubts to such a pitch,
She fell exhausted in the ditch
Not knowing how to run.

Opening Reception March 25, 12–4 pm!

Carl Hammoud (b.1976) lives and works in Stockholm, Sweden. He has exhibited in galleries and museums in Europe, Asia and USA. Selected Solo Exhibitions: Lora Reynolds Gallery, Austin, Texas, USA (2016, 2014, 2013), Eskilstuna Art Museum (2015), Galleri Magnus Karlsson, Stockholm (2013, 2009, 2007, 2005), Baton Gallery, Seoul, South Korea, two-person-show together with Jens Fänge (2012), Frieze Art Fair, London (2011), Kalmar Art Museum (2011), Malmö Art Museum (2010), Gothenburg Museum of Art (2010), Bellwether Gallery, New York, USA (2007). He has participated in group exhibitions at Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art (2014, 2010), Eskilstuna Art Museum (2015, 2010), Hangaram Art Museum, Seoul (2015), County Museum of Gävleborg (2015), Hellvi Kännungs, Gotland (2015), Borås Museum of Arts (2009) and Göteborgs Konsthall (2008). In 2012 he received Åke Andrén Foundation Art Scholarship. He is represented in the collections of Moderna Museet, Stockholm, Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art, Gothenburg Museum of Art and the British Museum, London.

More information:
www.c-print.se

Svenska: 

Vi har glädjen att presentera STUMBLE, Carl Hammouds femte separatutställning på galleriet. Utställningen består av ett tiotal målningar som samtliga upprepar ett motiv ur Carl Hammouds egen katalog – stolshögen i målningen The Protest från 2013. 

Idén att bygga utställningen på The Protest uppstod då den under sommaren 2016 lånades ut till en långfilmsinspelning. Filmens scenograf lät bygga en verklig version av motivet i målningen, vilken Hammoud i sin tur använt som förlaga. 
   Den dramatiska stolshögen förekommer i utställningens samtliga målningar. De flesta av dem avbildar högens centrum, andra är utsnitt av dess övre och nedre del. Genom att upprepa motivet i målning efter målning vill Hammoud reducera både symboliken och den berättande strukturen som hans tidigare verk ofta förknippas med. Upprepningen är tänkt att väva samman de enskilda verken för att bilda en slags förförståelse av det vi betraktar, där vi tar det vi ser för givet. Följden är att motivet i viss mån blir osynligt – likt ett mönster där man egentligen inte lägger märke till vad repetitionen är uppbyggd av.

Hammoud vill skifta fokus från en allegorisk tolkning till frågan om den fysiska handlingens betydelse. Det vill säga att ett upprepa ett motiv om och om igen och se vad detta kan innebära. Ett sätt att se det är som en öppen redogörelse av den konstnärliga konflikten mellan process och produktion, vilket i sin tur ställer frågor om måleriets egenart. Att dröja kvar vid samma motiv kan i en samtida kontext vara ett slags motståndshandling som åskådliggör den otidsenligt långsamma och upprepande karaktären i måleriets natur. Samtidigt ryms här en paradox, eftersom flerfaldigandet i sig är masstillverkning av ett motiv.
   Arbetet kretsar kring en slags hermeneutiska undersökningar, d.v.s. förståelse eller tolkning av något, men fascinationen ligger i själva problematiken och inte de möjliga svaren. Bakom något till synes väldigt enkelt, finns ofta en väv av sammanlänkade tankar som alla är beroende av varandra. 

I utställningen ser vi ett motiv vars ursprungliga betydelse har förändrats genom ett händelseförlopp som färgat bilden och givit den nytt innehåll. Under arbetsprocessen har bilden fått ytterligare dimensioner. Dessa skeenden har fungerat som ett slags associativa autopoiesis; alltså något som reproducerar sig själv genom sina egna komponenter. 

1. Hammoud har ursprungligen stött på ett fotografi av motivet i ett sammanhang där det använts för att illustrera en politisk belägenhet.
2. Fotografiet har Hammoud använt som förlaga till en målning som varit del av en utställning. 
3. Målningen har lånats ut för att användas i en filmscen. 
4. Filmens scenograf har därefter låtit bygga en verklig kopia av stolshögen i målningen.
5. Hammoud har i sin tur fotograferat den byggda kopian för att använda denna som förlaga till STUMBLE.

En kedja av händelser som påminner om själva motivet – en repetition av stolar. Ett motiv som i sin tur repeteras i utställningens samtliga målningar. Utan en stol rasar högen av stolar, utan en händelse blir slutresultatet ett helt annat.

I Hammouds arbeten knyts de egna tankarna ofta samman med filosofiska frågeställningar och referenser ur ett spektrum av kulturella yttringar. Den invecklade källhänvisningen rymmer även en självkritisk retorik som bäst kan beskrivas med Katherine Crasters vers The Centipedes Dilemma från 1871, vars rim kontinuerligt ekat mellan ateljéns väggar under utställningsarbetet:

A centipede was happy – quite!
Until a toad in fun
Said, ”Pray, which leg moves after which?”
This raised her doubts to such a pitch,
She fell exhausted in the ditch
Not knowing how to run

Välkomna till vernissage lördag 25 mars kl.12–16!

Carl Hammoud, f. 1976, bor och arbetar i Stockholm. Han har ställt ut på gallerier och museer i Europa, Asien och USA. Separatutställningar i urval: Lora Reynolds Gallery, Austin, Texas, USA (2016, 2014, 2013), Eskilstuna Konstmuseum (2015), Galleri Magnus Karlsson, Stockholm (2013, 2009, 2007, 2005), Baton Gallery, Seoul, Sydkorea, tillsammans med Jens Fänge (2012), Frieze Art Fair, London (2011), Kalmar Konstmuseum (2011), Malmö Konstmuseum (2010), Göteborgs Konstmuseum (2010), Bellwether Gallery, New York, USA (2007). Han har medverkat i grupputställningar på bl.a. Moderna Museet, Malmö (2016), Eskilstuna Konstmuseum (2015, 2010), Hangaram Art Museum, Seoul (2015), Länsmuseet Gävleborg (2015), Hellvi Kännungs, Gotland (2015), Göteborgs Konstmuseum (2015), Magasin III (2014, 2010), Borås Konstmuseum (2009)  och Göteborgs Konsthall (2008). 2012 tilldelades han Åke Andréns stiftelsens konstnärsstipendium. Han är representerad i samlingarna på bl.a. Moderna Museet, Stockholm, Magasin III Museum and Foundation for Contemporary Art, Stockholm, Malmö Konstmuseum, Göteborgs Konstmuseum, Eskilstuna Konstmuseum och British Museum, London.

Mer information:
www.c-print.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently open regular hours. We are following the guidelines from the Public Health Agency of Sweden. A limited number of visitors (5) will be allowed in the gallery. We therefore kindly ask you to have patience if waiting time arises on certain occasions.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com