Idun Baltzersen

Domestication

21.4—19.5 2018

We are pleased to present Idun Baltzersen’s first solo exhibition at the gallery: Domestication. Idun Baltzersen was born 1987 in Trondheim, Norway. She is educated at Bergen Academy of Art and Design, Norway and University of Arts, Crafts and Design, Stockholm, Sweden. Since finishing her degree in 2014, she lives and works in Stockholm. She works cross-boundary, monumental and spatial with drawing and printmaking in various forms – on paper, textile and wood.

The exhibition Domestication mainly presents her woodcut works. Large plywood boards are processed with knives and chisel, to be used as originals. The images are printed by hand on different types of fabrics on the studio floor, which makes each print unique. After this the fabrics are cut and reassembled into large textile collages. These works are presented together with the woodblocks, which have also been painted to evoke the right expression. Some recent woodblocks have been cut into parts to resurrect as three-dimensional collages (sculptures). Idun describes the physical resistance as an essential part of the working process.

Working with woodcuts is actually a quite agonizing process. My back gets crooked, I get splinters in my fingers, it is hard. But unlike when I draw on paper, it’s the technique that controls me, and thus the result becomes a dialogue with the material. I think that’s a good power balance.

The title of the exhibition, Domestication, a concept initially used to tame and cultivate animals and nature, can also describe external and internal demands to conform to prevailing social norms. The works in the exhibition raise questions about self-discipline, submission and control over one’s own body. Idun Baltzersen’s imagery mostly depicts girls and women. She is interested in female heroes, martyrs and how women are represented historically, in art and in popular culture, but is also inspired by her own life experiences and current discussions.

I often think about my teenage years, how you as a woman suddenly go from being a child to an object for the male gaze, and the discomfort that follows. I look at body language and depict teens with hoddies, converse and insecure postures. They look away, into their own world. They are their own protagonists, all main characters in their own errant bodies, and each other’s antagonists, alone together. I give them authority and let them become monumental so that the viewer feels small.

By shifting the positions, she gives strength to the observed. It is a manifestation of teenage anxiety, melancholy and the right to be yourself – a reminder of the possibility to overcome anything that might come in one’s way.

Idun Baltzersen has attracted a lot of attention even though this is her first solo exhibition in the gallery. In 2014 she received The Anna-Lisa Thomson grant and an exhibition at Uppsala Art Museum, Sweden. The following year she was one of the recipients of the Fredrik Roos grant who exhibited at Moderna Museet in Malmö, Sweden. In 2016 she received the Bernadotte grant from the Royal Academy of Fine Arts, which involved a studio and exhibition in the academy building. The collaboration with Galleri Magnus Karlsson began with a group exhibition at Hellvi Kännungs, Gotland, Sweden in the summer of 2016, and continued with a renowned solo presentation at Market Art Fair 2017.

Read a review by Leif Mattsson in Omkonst.com
(In Swedish only)
Read a review by Clemens Poellinger in SvD
(in Swedish only)
Read a review by Milou Allerholm in DN (in Swedish only)
Read a review by Andreas Mangione in Kunstkrikk (in Swedish only)

Svenska: 

Vi har glädjen att presentera Idun Baltzersens första separatutställning på galleriet: Domestication. Idun Baltzersen är född 1987 i Trondheim, Norge. Hon är utbildad på Konsthögskolan i Bergen och Konstfack i Stockholm. Sedan sin examen 2014 bor och arbetar hon i Stockholm. Hon arbetar gränsöverskridande, monumentalt och rumsligt med teckning och grafik i olika former – på papper, tyg och trä.

I utställningen Domestication presenteras huvudsakligen hennes arbete med träsnitt. Stora plywoodskivor bearbetas med kniv och stämjärn för att sedan användas som original. Bilderna trycks för hand på olika typer av textil på ateljégolvet vilket innebär att alla tryck blir unika. De tryckta tygerna klipps sedan sönder och sammanfogas på nytt i stora textila collage. I presentationen visas de tillsammans med träskivorna som också bemålas för att få rätt uttryck. I några nya arbeten har de också sågats i delar för att återuppstå som tredimensionella collage (skulpturer). Idun beskriver det fysiska arbetet och motståndet som en viktigt del av processen.

Det är egentligen en ganska plågsam process med träsnitt. Jag blir sned i ryggen, får flisor i fingrarna, det är svårt. Men i motsats till när jag tecknar på papper är det tekniken som kontrollerar mig, och därmed blir resultatet en dialog med materialet. Det tycker jag är en fin maktbalans.

Utställningens titel, Domestication, brukar oftast användas som ett begrepp för att tämja och kultivera djur och natur, men kan också beskriva yttre och inre krav på anpassning till rådande normer i samhället. Verken i utställningen ställer frågor kring självdisciplin, underkastelse och kontroll över sin egen kropp. Idun Baltzersens bildvärld befolkas huvudsakligen av flickor och kvinnor. Hon är intresserad av kvinnliga hjältar, martyrer och hur kvinnor representeras historiskt, i konsten och i populärkulturen, men inspireras också av erfarenheter från sitt eget liv och samtida diskussioner.

Jag tänker mycket på tonårstiden, hur man som kvinna plötsligt går från att vara ett barn till ett objekt för den manliga blicken, och obehaget i detta. Jag tittar mycket på kroppsspråk och avbildar tonåringar med hoddies, converse och osäker hållning. De ser bortåt, in i sin egen värld. De är sina egna protagonister, alla huvudpersoner i sina egna vilsekomna kroppar, och varandras antagonister, ensamma tillsammans. Jag ger dem auktoritet och låter dem bli monumentala så att betraktaren ska känna sig liten.

Genom att skifta positionerna låter hon den betraktade ta plats. Det är en manifestation av tonårsångest, melankoli och rätten att vara sig själv. Här finns en påminnelse om möjligheten att övervinna allt som står i ens väg.

Idun Baltzersen har uppmärksammats mycket redan trots att detta är hennes första separatutställning på galleriet. 2014 fick hon Anna-Lisa Thomsons stipendium och en utställning på Uppsala Konstmuseum. 2015 var hon en av Fredrik Roos-stipendiaterna som visades på Moderna Museet i Malmö. 2016 erhöll hon Bernadotte-stipendiet från Konstakademien som innebar en ateljé och utställning i akademiens salar. Samarbetet med Galleri Magnus Karlsson inleddes med en grupputställning på Hellvi Kännungs Gotland sommaren 2016 och fortsatte med en uppmärksammad solopresentation på Market Art Fair 2017. 

Läs en recension av Leif Mattsson i Omkonst.com
Läs en recension av Clemens Poellinger i SvD
Läs en recension av Milou Allerholm i DN
Läs en recension av Andreas Mangione i Kunstkritikk

Upcoming Exhibition

Duda Bebek, Clara Gesang-Gottowt, James Morse, Daisy Parris, Mohammed Sami & Alejandro Sintura

Necessity

22.1—5.3 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

The gallery is closed over the Holidays 19.12 2021–10.1 2022

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com