Bella Rune

XYZ

9.3—18.4 2019

We are pleased to announce Bella Rune’s (b. 1971) first solo exhibition at the gallery: XYZ.

The exhibition presents sculptures made of textile, wood and metal which together form an installation in the gallery’s three rooms. The title, XYZ, brings to mind representation of three-dimensional structures and geometry. Bella Rune is inspired by resource-efficient structures and the construction of the human body. The sculptures combine solid and elastic elements and retrieves fuel from craft traditions and human experience. They can be perceived as poetic balancing acts with imaginary function. In the stripped-down simplicity and the care of material and colour, there is a dialogue with art history, a contemporary presence and a premonition of the future.

In a conversation with curator and writer Maria Lind, Bella Rune describes her working process:

In this exhibition, I have reflected on my previous work on a series of mohair yarn sculptures, scrutinised the knowledge formation in them from every angle and explored construction types beyond that of load-bearing constructions.
I have considered how economical they are, how very little material is required to create something that links architecture to body, their inherent knowledges, which I want to take with me into the future. The exhibition has been a way of following up the works, but also of learning which other practitioners or knowledge formers had influenced me, something I maybe didn’t fully comprehend while making them. I have studied a lot of objects from the 1920s and onwards, where artists and architects have experimented with other kinds of constructions.

These structures are very simple, but I also want to retain a sort of magical quality. When we look at these objects, we understand exactly how they were made, and I also want to appeal to our potential to see the magic in simple things. This time, I’ve worked with ropes, strings, yarn, and with techniques such as macramé, and looked at traditions that use knotting, including seafaring, and studied how they are literally tied together. It’s all about making things out of necessity, using whatever is available around us.

Read the conversation in full here.

Bella Rune (born 1971) lives and works in Stockholm, Sweden. She is educated at Chelsea College of Arts in London (1995–1998) and Beckmans School of Design, Stockholm, Sweden (1992–1994). She works with sculpture, including performative elements and experiments with different materials and techniques. In the ongoing project Konsekvensanalys (Impact analysis) she explores the interface between physical reality and a virtual world with augmented reality. The project has been displayed in exhibitions at Stadsskogen, Uppsala, Sweden (2015), Konstmuseet i Norr, Kiruna, Sweden (2016), Tensta Konsthall, Sweden (2018) and Garage Museum of Contemporary Art, Moscow, Russia (2018) as well as a site specific permanent public commission at Stockholm School of Economics, Sweden (2018). She curated the exhibition Textila undertexter (Textile Subtexts) together with Helena Selder. It was first presented at Marabouparken, Sweden (2016) and later at Malmö Konstmuseum, Sweden (2017). In the exhibition she made a larger installation also serving as exhibition design. At the art fair Market in Stockholm last year she received great attention for the installation Vertical Network Performance, a series of mobile sculptures in mohair yarn that combines her interest in craft, history and popular culture. Bella Rune is a professor of Fine Art, Textile at Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design. The educational work is also an important part of her artistry.

Svenska: 

Vi har glädjen att presentera Bella Runes (f. 1971) första separatutställning på galleriet: XYZ.

Utställningens skulpturer är utförda i textil, trä och metall och bildar tillsammans en installation i galleriets tre rum. Titeln, XYZ, leder tankarna till representation av tredimensionella strukturer och geometri. Bella Rune inspireras av resurssnåla konstruktioner och människokroppens uppbyggnad. Skulpturerna kombinerar fasta och elastiska element och lånar stoff från hantverkstraditioner och mänsklig erfarenhet. Resultatet kan liknas vid poetiska balansakter med imaginär funktion. I den avskalade enkelheten och omsorgen i material och färg, finns en dialog med konsthistorien, en tydlig närvaro i samtiden och en blick mot framtiden.

I ett samtal med Maria Lind (f.d. chef för Tensta konsthall, curator och skribent) beskriver Bella Rune arbetet med utställningen:

I den här utställningen har jag funderat kring mitt tidigare arbete med en serie skulpturer av mohairtråd, vänt och vridit på kunskapandet i dem och undersökt andra typer av konstruktioner än det statiska ”bärande/buret”. Jag har tänkt på deras resurssnålhet, att det är väldigt lite material för att skapa någonting som kopplar ihop arkitektur och kropp, de kunskaper som finns i dem, som jag vill ha med mig in i framtiden. Utställningen har varit ett sätt att följa verken, men också förstå vilka andra utövare eller kunskapande som har varit viktiga, något som jag kanske inte förstod till fullo när jag gjorde dem. Jag har tittat på mycket saker från 1920-talet och framåt, där olika konstnärer och arkitekter experimenterat med andra typer av konstruktioner.

Konstruktionerna är väldigt enkla, men jag vill också bibehålla en sorts magisk kvalitet. När vi tittar på de här objekten förstår vi precis hur de är gjorda och samtidigt vill jag tala till vår möjlighet att se magin i enkla saker. Nu har jag arbetat med rep, snören, garn och med tekniker, som makramé, och tittat på traditioner som använder sig av knytande, som till exempel sjöfart, och intresserat mig för hur det bokstavligen hänger ihop. Det handlar ju om att göra saker av nödvändighet av det som finns omkring en.

Läs samtalet i sin helhet här.

Bella Rune (född 1971) bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad vid Chelsea College of Arts i London, Storbritannien (1995–1998) och på Beckmans School of Design, Stockholm (1992–1994). Bella Rune arbetar med skulptur med ett performativt inslag och experimenterar effektivt med olika material och tekniker. I det pågående arbetet Konsekvensanalys utforskar hon t.ex. gränssnittet mellan fysisk verklighet och en virtuell värld med hjälp av s.k. augmented reality. Ett projekt som redovisats i utställningar i Stadsskogen, Uppsala (2015), Konstmuseet i Norr, Kiruna (2016), Tensta Konsthall (2018) och Garage Museum of Contemporary Art, Moskva (2018) samt i en platsspecifik permanent utsmyckning på Handelshögskolan i Stockholm (2018). Hon curerade utställningen Textila undertexter tillsammans med Helena Selder, som först visades på Marabouparken (2016) och sedan på Malmö Konstmuseum (2017). I utställningen visade hon också en större installation som samtidigt fungerade som utställningsdesign. På konstmässan Market fick hon förra året stor uppmärksamhet för Vertical Network Performance, en serie mobiler i mohairgarn som kombinerar hennes intresse för hantverk, historia och samtidskultur. Bella Rune är professor i textil på Konstfack. Det pedagogiska arbetet är också en viktig del i hennes konstnärskap.

Läs recension från Dagens Nyheter: www.dn.se

Läs recension från Konsten.net: www.konsten.net

Läs en recension från Svenska Dagbladet: www.svd.se

Upcoming Exhibition

Susanne Johansson

Half-life

2.10—6.11 2021

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com