Petra Lindholm

Fever

11.1—8.2 2020

We are pleased to present Petra Lindholm’s seventh solo exhibition at the gallery. The exhibtion Fever consists of two parts. The new film Bystanders is projected in the darkened inner room. A new series of textile assemblages under the title Book of Changes meet us in the bright front room. It is a poetic reflection on the condition of the earth, constant movement and change of existence.

Petra Lindholm works with different techniques and moves freely between the digital, two-dimensional, the analogue and tactile. The moving image, soundscapes and music has been part of her artistry since the beginning, in recent years combined with textile assemblages. In the films she uses both recorded and collected imagery that is processed and put together in loops and transparent layers. Short fragments of reality are extended and transformed into an abstracted, suggestive flow of images. The audio tracks amplifies the visual content with atmospheric sounds, samplings, voices and singing. The textile assemblages are natural extensions of scenes in the films into the physical space. Lindholms uses thin fabrics in different colours which are applied with glue on panels. The pictures are reminiscent of the films in their structure where layers are added until the finished composition appears.

Despite not being painted, Petra Lindholm’s video and textile works are highly pictorial, where a close permeation of techniques seep into an overlapping of visions and experiences, invoking a constant sense of flux, of perennial transit, within our state of being. Her assemblages are crystalized fragments of her video yet their fixed nature better convey the residues of events having taken place on earth by means of the small incisions into the textile surfaces. Similar to a palimpsest, humankind’s transit across the earth leaves its mark for the umpteenth time after previous traces have been scraped away. Moreover, her enlargement and repetition of certain natural elements give form to an expression between the abstract and the figurative art, a place where the dimension of time is prioritized. Besides, a series of relevant questions are indeed connoted by time, questions concerning such issues as the nature of change, identity, causation and free will. It is this latter human faculty that Petra Lindholm addresses specifically and, after providing us with her vision of the present, invites viewers to consider their own future thoughts and actions.

From an upcoming catalogue text by the Italian art critic and curator Lorella Scacco.

 
Petra Lindholm (b. 1973 in Karis, Finland) lives and works in Småland, Sweden. She is educated at the Royal Institute of Arts in Stockholm (1996–2001). She has exhibited at galleries, museums and institutions in Sweden, Finland, Germany, Poland, Italy and the US. In 2001 she received the Maria Bonnier Dahlin Foundation’s Artist Award and in 2006 she won third prize in the Carnegie Art Award. In 2018 the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm awarded her the prestigious Axel Theofron Sandberg Prize. Her works are represented in the collections of  Moderna Museet, Stockholm, Malmö Konstmuseum, Borås Konstmuseum, Västerås Konstmuseum, Museum of Contemporary Art Kiasma, Helsinki. EMMA–Espoo Museum of Modern Art, Finland, ProArtibus, Finland among others. In recent years she has completed a number of larger public commissions working with site-specific sculptures and installations.

Gallery Hours:
Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

Address:
Galleri Magnus Karlsson, Fredsgatan 12, Stockholm

Svenska: 

Vi har glädjen att presentera Petra Lindholms sjunde separatutställning på galleriet. Utställningen Fever består av två delar. I det inre mörklagda rummet visas den nya filmen Bystanders som en större projektion. I det yttre ljusa rummet möter vi en längre svit textila assemblage under titeln Book of Changes. Det är en poetisk betraktelse över jordens tillstånd och tillvarons ständiga rörelse och förändring.

Petra Lindholm arbetar med olika tekniker och rör sig obehindrat mellan det digitala, tvådimensionella och det analoga, taktila. Alltsedan hennes första utställningar har den rörliga bilden, ljudlandskapen och musiken funnits med, men på senare år i kombination med textila bilder utförda i assemblageteknik. I filmerna använder hon sig av både eget och insamlat material som bearbetas och läggs samman i loopar och transparenta lager. Korta fragment av verklighet förlängs och transformeras till ett abstraherat, suggestivt bildflöde. Ljudspåren förstärker det visuella med atmosfäriskt brus, samplingar, röster och egna sånger. De textila assemblagen är en naturlig förlängning av filmerna ut i det fysiska rummet. Lindholm använder sig här av tunna tyger i olika färger som appliceras med lim på pannåer. Bilderna påminner om filmerna i sin uppbyggnad där lager läggs på lager tills den färdiga kompositionen framträder.

Genom att envetet utforska material och tekniker lyckas Petra Lindholm i sina video- och textilverk framkalla ett eget måleriskt språk. Verken tycks befinna sig i ett tillstånd av ständig rörelse vilket speglar den rastlöshet och rotlöshet som definierar vår tid. Hennes assemblage kan upplevas som frysta fragment ur filmerna där små ingrepp och spår av närvaro än starkare påminner oss om händelser som ägt rum. Likt ett palimpsest, där människans ständiga förflyttningar runt jorden lämnar nya spår efter att de tidigare försvunnit. Lindholms projicerande och repeterande av specifika element tar sin form i ett uttryck som balanserar på gränsen mellan det abstrakta och det figurativa. En bildvärld där tidens dimension är oundviklig och central. Tidens ljus belyser frågor om förändring, identitet, orsak, samband och fri vilja. Efter att ha givit sin vision av vår samtid, bjuder hon in betraktaren att reflektera över kommande handlingar.

Ur en text av den italienska kritikern och curatorn Lorella Scacco till en kommande katalog.

 
Petra Lindholm (f. 1973 i Karis, Finland) bor och arbetar utanför Älmhult i Småland. Hon studerade vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (1996–2001) och har bl.a. haft separatutställningar på gallerier och institutioner i Sverige, Finland, Tyskland, Polen, Italien och USA. Hon är bl.a. representerad i samlingarna på Moderna Museet, Stockholm, Malmö Konstmuseum, Borås Konstmuseum, Västerås Konstmuseum, EMMA museum, Espo, ProArtibus, Finland och Kiasma, Helsingfors. 2001 erhöll hon Maria Bonnier Dahlins stipendium, 2006 tilldelades hon Carnegie Art Awards tredje pris och 2018 fick hon Axel Theodor Sandbergs pris från Konstakademien. Under senare år har hon även utfört ett antal större offentliga gestaltningsuppdrag där hon arbetat rumsligt med skulptur och installation.

Läs en recension i Konsten.net
Läs en recension i Dagens Nyheter
Läs en recension i SvD

Öppettider:
tisdag–fredag 12.00–17.00
lördag 12.00–16.00
Samt efter överenskommelse.

Adress:
Galleri Magnus Karlsson, Fredsgatan 12, Stockholm

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com