Carl Hammoud

Analysis, Method, Unfold

14.11—22.12 2013

We are pleased to announce Carl Hammoud’s fourth solo exhibition at the gallery: Analysis, Method, Unfold. The exhibition consists of new paintings, drawings and sculptures accompanied by a room displaying a selection of sketches, notes and other references used in conjunction with the works. The exhibition title refers to the structure of learning as well as the artistic practice.

In recent years Carl Hammoud has gradually turned his focus toward the process itself, to a point where the works seem to deal with their own conception. By examining and analyzing his practice, Hammoud creates a world reflecting the reality outside the four walls of the studio. In this manner, he has approached his own history and the choices he has made, to convey something that concerns us all.

Accompanying the exhibition is a small notebook (available only in Swedish) with the artist’s ideas and thoughts on his work.

The artist’s intention, or the idea that induces the artwork, is subordinate to the unforeseen contingencies that may arise in the movement towards the goal. Incidents that can change the process and thus the final result.
The symbolic and historical qualities of the materials along with coincidence, or the inability to control the chemical and physical processes, create a kind of chaos factor: an abstract complexity.
It is the abstract complexity that separates the artwork from the spoken and written language, a complexity whose components forms an equation without a given solution. Something that simply makes it impossible to describe the actual magnitude of an artwork.

As a symbol of knowledge, the book has been a recurring motif in Carl Hammoud’s imagery. In the painting Camouflage a stack of books are wrapped in plastic that functions both as protection and a barrier. A thin membrane that stands between accessibility and inaccessibility. A similar approach is found in The Protest, where a mountain of school chairs is transformed into a monument of impossible learning. The original photo was taken during the student protests in Chile 2011–2012 and the work corresponds both with Doris Salcedo’s installations and Ai Wei Wei’s Bang at this year’s Venice Biennale. Alongside the paintings and drawings, Carl Hammoud also works with sculptures made of paper and cardboard. Meridian consists of twelve flip clocks that are installed as a group on one of the gallery walls. The individual clocks remind us of the separate events that constitute our collective memory, and as a whole they describe the extended moment that characterizes a work of art.

Carl Hammoud (b.1976) lives and works in Stockholm, Sweden. He has exhibited in galleries and museums in Europe, Asia and USA. Selected Solo Exhibitions: Lora Reynolds Gallery, Austin, Texas, USA (2013), Baton Gallery, Seoul, South Korea, two-person-show together with Jens Fänge (2012), Frieze Art Fair, London (2011), Kalmar Konstmuseum (2011), Malmö Art Museum (2010), Gothenburg Museum of Art (2010), Galleri Magnus Karlsson, Stockholm (2009, 2007, 2005), Bellwether Gallery, New York, USA (2007). He has participated in group exhibitions at Magasin 3 Stockholm Konsthall (2010), Eskilstuna Konstmuseum (2010), Borås Museum of Arts (2009) and Göteborgs Konsthall (2008). In 2012 he received Åke Andrén Foundation Art Scholarship. He is represented in the collections of Moderna Museet, Stockholm, Magasin 3 Stockholm Konsthall, Gothenburg Museum of Art and the British Museum, London.

Svenska: 

Vi har glädjen att presentera Carl Hammouds fjärde separatutställning på galleriet: Analysis, Method, Unfold. Utställningen, vars titel både anspelar på lärandets struktur och det konstnärliga arbetet, består av målningar, teckningar och skulpturer utförda det senaste året.

I de senaste verken har blicken alltmer vänts mot den egna processen och verken kommit att beskriva tillblivelsen av sig själva. Genom att utforska och analysera det egna arbetet har Hammoud skapat ett slags spegelvärld till den som pågår utanför ateljéns fyra väggar. Han har i arbetet kommit närmare sin egen historia, och de val han gjort, för att förmedla något som rör oss alla.

Till utställningen finns en liten anteckningsbok där Carl Hammoud skrivit texter och formulerat tankar kring verken och arbetet.

Konstnärens avsikt, det vill säga idén som ger upphov till ett verk, är underordnad de oförutsedda tillfälligheter som kan uppstå i rörelsen mot målet. Incidenter som kan ändra processen och därmed slutresultatets form.
Tillsammans med materialens symboliska och historiska värden genererar slumpen eller oförmågan att tygla de kemiska och fysiska processerna ett slags kaosfaktor: en abstrakt komplexitet.
Det är den abstrakta komplexiteten som skiljer konstverket från det talade och skrivna språket, en komplexitet vars beståndsdelar bildar en ekvation utan någon given lösning. Något som helt enkelt gör det omöjligt att beskriva konstverkets egentliga omfattning.

Boken, som symbol för bärare av kunskap, har varit ett återkommande motiv i Carl Hammouds bildvärld. I målningen Camouflage ligger en trave med böcker packade i genomskinlig plast. Den fungerar både som ett skydd och en barriär. En tunn hinna som står mellan tillgänglighet och otillgänglighet. På ett liknande sätt bildar ett berg av skolstolar ett monument över omöjligt lärande i målningen The Protest. Bilden som tjänat som förlaga är tagen i samband med studentprotesterna i Chile 2011–2012 och verket för ett samtal med såväl Doris Salcedos installationer som Ai Wei Weis Bang på årets Venedigbiennal. Parallellt med målningar och teckningar arbetar Carl Hammoud med skulpturer i papper och kartong. Verket Meridian består av tolv klockor som är placerade i en grupp på en av galleriets väggar. De enskilda klockorna påminner oss om de olika händelser som utgör vårt kollektiva minne, och tillsammans beskriver de det utdragna ögonblick som kännetecknar ett verk.

Carl Hammoud (f.1976) bor och arbetar i Stockholm. Han har ställt ut på gallerier och museer i Europa, Asien och USA. Separatutställningar i urval: Lora Reynolds Gallery, Austin, Texas, USA (2013), Baton Gallery, Seoul, Sydkorea, tillsammans med Jens Fänge (2012), Frieze Art Fair, London (2011), Kalmar Konstmuseum (2011), Malmö Konstmuseum (2010), Göteborgs Konstmuseum (2010), Galleri Magnus Karlsson, Stockholm (2009, 2005), Bellwether Gallery, New York, USA (2007). Han har medverkat i grupputställningar på bl.a. Magasin 3 (2010), Eskilstuna Konstmuseum (2010), Borås Konstmuseum (2009) och Göteborgs Konsthall (2008). 2012 fick han Åke Andréns stiftelses konstnärsstipendium. Han är representerad i samlingarna på bl.a. Moderna Museet, Stockholm, Magasin 3 Stockholm Konsthall, Göteborgs Konstmuseum och British Museum, London.

More information:
www.svd.se
www.omkonst.com

Upcoming Exhibition

Susanne Johansson

Half-life

2.10—6.11 2021

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com