Mette Björnberg

Andrum / Breathing Space

21.3—21.4 2013

Galleri Magnus Karlsson is pleased to present Mette Björnberg’s fourth solo exhibition in the gallery. Breathing Space presents sculptures and objects in painted wood, textile and mixed media from the past two years.

Mette Björnberg’s humble but quirky sculptures depicts different stages in life, both joys and hardships. Emotional states translated into colour and shape. It may be an isolated event or perhaps a longer phase in life that has been stripped and condensed, to reach a carefully considered articulation.

The exhibition Breathing Space is divided into three parts. The first room displays a series of smaller wall objects with a playful magical expression. Singular sculptural objects rest on floating wall shelves. Minimalistic and explicit but yet cryptic like a rebus with multiple solutions. In the gallery’s main room, the sculptures are larger and the human scale makes them appear as figures. The starting point has been a number of carefully selected old furniture - stools, tables and pedestals. These have been transformed, with built extensions in different materials, into a group that has an ongoing dialogue with each other and the visitors. Among them is the work Exploit, where sculpted objects and shapes are stacked onto each other in a play with gravity. The textile work To All Tears closes the exhibition. For nearly two years, Björnberg has sewn personal weeping napkins in various colour-combinations. Hung in long lines, they now fill the gallery space. As in many of her works, it is based upon personal experiences and the work is a way to process strong emotions. Grief is one of the ingredients in the finished work but also a vital, colouristic energy and joie de vivre.

“... Mette Björnberg has a peculiar ability to let living, organic forms be transformed into a static, sculptural form that still retains much of the original's agility and flexibility. (...) It drops, swells and flows out beyond all restrictions. The colours are clean, the surfaces shiny or temptingly touch friendly. It is an art not only to look at – it invites to physical contact, but at the same time it seeks out, away from the relationship with us humans. Björnberg's sculptures combine exclusivity and accessibility, making them into a collection of strange phenomenon in the art world ... “

Anders Olofsson about Mette Björnberg's latest exhibition at Galleri Magnus Karlsson, 2008.
http://www.konsten.net

Mette Björnberg was born in 1963 and after studies including Malmö Art Academy she now resides in Södra Mellby in the south-east part of Sweden. She is represented in the collections of Gothenburg Museum of Art, Helsingborg Art Museum and Västerås Art Museum. In recent years, she has executed a wide variety of public commissions, the latest Jewels in Jordbro with Richard Johansson.

Video interview with Mette Björnberg (in swedish):
www.gallerimagnuskarlsson.com/news/video

Svenska: 

Galleri Magnus Karlsson har glädjen att presentera Mette Björnbergs fjärde separatutställning på galleriet. I Andrum presenteras skulpturer och objekt i bemålat trä, textil och blandteknik utförda de senaste två åren.

Mette Björnbergs förenklade men tillskruvade måleriska skulpturer gestaltar livets skeden, glädjekällor och vedermödor. Känslotillstånd översatta till färg och form. Det kan vara en isolerad händelse eller kanske en längre livsfas som kondenseras, skalas av och får sin välavvägda formulering.

Utställningen Andrum är uppdelad i tre delar. I det första rummet presenteras en svit mindre väggobjekt med ett lekfullt magiskt uttryck. På svävande hyllor försedda med dukar vilar enstaka skulpterade föremål. Tydliga och förenklade men samtidigt kryptiska som en rebus med flera lösningar. I galleriets stora rum är skulpturerna större och den mänskliga skalan gör att de upplevs som gestalter. Utgångspunkten ett antal väl utvalda gamla möbler – pallar, bord och piedestaler. Dessa har byggts på med olika material och transformerats till en grupp som samtalar med varandra och besökarna. Här finns också verket Bragd där skulpterade föremål och former är staplade på varandra i en uppvisning i balanskonst. Det textila verket Till alla tårar avslutar utställningen. Under nästan två år har Björnberg sytt personliga gråtdukar i olika färgkombinationer och samlat på hög. Dessa fyller nu tredje rummet upphängda i långa rader. Liksom i många av hennes verk är utgångspunkten personliga erfarenheter och arbetet ett sätt att bearbeta starka känslor. I det färdiga verket finns sorgen inbakad men också en lustfylld, koloristisk energi och livslust.

... Mette Björnberg har en säregen förmåga att låta levande, organiska former stöpas om i en statisk, skulptural form som ändå bevarar en stor del av originalets lättrörlighet och flexibilitet. (…) Det droppar, sväller och flödar ut över alla begränsningar. Färgerna är rena, ytorna blanka eller behagligt beröringsvänliga. Det är en konst man inte enbart skall betrakta – den inbjuder till fysisk kontakt, men söker sig samtidigt bort från relationen med oss människor. Björnbergs skulpturer förenar exklusiviteten och tillgängligheten, vilket gör dem till en samling sällsamma företeelser i konstvärlden…

Anders Olofsson om Mette Björnbergs senaste utställning på Galleri Magnus Karlsson, 2008, www.konsten.net.

Mette Björnberg är född 1963 och efter studier på bl.a. Malmö Konsthögskola numera bosatt i Södra Mellby på Österlen. Hon är bl.a. representerad i samlingarna på Göteborgs konstmuseum, Helsingborgs konstmuseum och Västerås konstmuseum. De senaste åren har hon utfört en stor mängd offentliga utsmyckningar, det senaste Juvelerna i Jordbro tillsammans med Richard Johansson.

Se video intervju med Mette Björnberg om utställningen:
www.gallerimagnuskarlsson.com/news/video

Mer information:
www.omkonst.com

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com