Thomas Broomé

The Guest

19.4—20.5 2012

Galleri Magnus Karlsson is pleased to present Thomas Broomé’s third solo exhibition in the gallery.

Press Release

Galleri Magnus Karlsson is pleased to present Thomas Broomé’s third solo exhibition in the gallery. The exhibition The Guest displays new paintings, sculptures and a light installation. It is also the premiere screening of Broomé's video Wanderer. This work was specifically conceived for, and shot at, Ingmar Bergman’s estate Hammars on the island of Fårö, Sweden.

Thomas Broomé was the first contemporary artist to receive The Bergman Estate Foundation Art Grant in the summer of 2011. The grant allowed him to spend three months at the Bergman estate, and it is from this stay that this exhibition has its starting point. Broomé previously made a painting of Ingmar Bergman’s study, with inspiration from the Bergman film Faithless (original title: Trolösa) and photographs from the Ingmar Bergman estate auction. The grant made it possible for him to walk in Bergman’s footsteps and dig deeper into the subject, resulting in The Guest. Besides being inspired by Bergman’s persona, Broomé was influenced by the 56 meter long building by the sea, it’s history and the mythical tension of the building. Broomé's visit and his personal experience with The Hour of the Wolf in the Bergman house has influenced him to create a unique exhibition, which take us to, and beyond, the rooms at Hammars and a world of mystery writing and light installations.

”The house is built with a clear distinction between its work and private spheres. You wander through something beautiful, yet instrumental: everything has its time and place. The house has a tangible presence, which is difficult to ignore, it is distantly cool, at the same time warm and welcoming. It was quite an peculiar, but wonderful, experience and the work that I did there works as maps in order to be able to find my way back there.”

The video Wanderer brings us on an atmospheric journey through the building, where lights keep turning on and off in an echo of insomniac wanderings in the night. Musician Andreas Kleerup’s original score add another mood and escorts the viewer through rooms where the demons (which Bergman called dämonerna) await. Thomas Broomé’s film creates a layer of time where fleeting memories arise and then flicker away when coming too close.

Thomas Broomé’s work comprises a constant investigation of new ways to visualize our time, and all of its peculiarities. The motifs origin from several of the rooms in Hammars, but are made with Broomé’s unique technique using thin multi-coloured lines toward a dark background. The time consuming process and meticulous formation adds content that narrates the creation of the world rather than the motif itself. Thomas speaks about in-betweens when describing his work: ”Each painting consists of more in-betweens than added colour. These gaps act like building-blocks of which we all consist. The blocks collaborate, but with great distances in between them.”

In the Video room an island of isolation has been created between the viewer and the media. It is intensified by the fact that the television’s flicker is the single light source in the room. The blueish light brings forth the armchairs and Bergman’s VHS-collection of more than 700 movies. Their titles, all written on the canvas side-by-side, create a kind of auto-poetry. Bergman’s library (which holds his book collection of Strindberg, art, psychology and Bergmaniana) transforms through Broomé’s analysis to a room filled with small bits of information, which hide behind a great mass of repetition. A suggestive lit space that calls for the eyes to wander and new meanings to be born. The living room with its furniture drawn with repetitive words is given new meaning. The room’s four lights brighten the rest of the interior of the room and a quiet drama unfolds. The table has been set under the table (!) in the kitchen. The candles are lit and guests are invited. A lonely light struggles in the blue twilight with anxious trees outside the window. A veil conceals the meditation room and everything is loosely woven together: the trees on the waterfront, the pine panelling, the blanket and the candles. But the memory of Love is strong and pictures of a loved one are forever opaque, vivid and vibrant.

The exhibition also includes two sculptures (previously shown at the Armory Show), in which Broomé has experimented with the pressure of 15 tons and a hand-engraved text on a pinhead, which can only be read through a microscope.

See video interview with Thomas Broomé (Swedish):
http://www.gallerimagnuskarlsson.com/news/video-interview-thomas-broomé-about-guest

Parts of this exhibition will be exhibited on Fårö during the Bergman week June 25–July 1.
www.bergmancenter.se

With thanks to:
The Bergman Estate Foundation, Fårö
Malmstenbutiken, Stockholm

Svenska: 

Galleri Magnus Karlsson har glädjen att presentera Thomas Broomés tredje separatutställning på galleriet. I utställningen Gästen visas nya målningar, skulpturer och en ljusinstallation. Det är också premiär för Thomas Broomés videoverk Wanderer, ett arbete speciellt utformat för (och inspelat i) Ingmar Bergmans hus Hammars på Fårö.

Sommaren 2011 fick Thomas Broomé som första bildkonstnär Stiftelsen Bergmangårdarnas stipendium. Han tillbringade tre månader i och kring Ingmar Bergmans fastigheter på Fårö. Thomas Broomé, som tidigare gjort en målning av Ingmar Bergmans arbetsrum till en utställning i New York (då med underlag från filmen Trolösa och pressbilder från auktionen av Bergmans kvarlåtenskap), fick nu tillgång till hela huset. Inspirerad av Bergmans persona, den 56 meter långa byggnaden vid havet, dess historia, speciella laddning och det egna nattvakandet i vargtimmen har han skapat en unik utställning. Den tar oss till, men också bortom, rummen på Hammars och en värld av dunkelskrift och ljusinstallationer.

”Huset är byggt med tydliga avgränsningar för arbete och umgänge. Man vandrar runt i något som är vackert, men som gränsar till det instrumentella: var sak har sin plats och tid. Det finns en påtaglig närvaro i huset som är svår att undgå, distanserat kylig och samtidigt väldigt välkomnande. Det var en märklig och underbar vistelse och de saker jag gjorde där är som kartor för att hitta tillbaka igen”.

Filmen Wanderer tar oss med på en suggestiv åkning genom bostaden, där lampor magiskt tänds och släcks i en efterklang från sömnlösa vandringar i natten. Andreas Kleerups finstämda, specialkomponerade musik lägger en ytterligare dimension till verket och lotsar betraktaren genom rummen där dämonerna väntar. I Thomas Broomés film bildas ett lager av tid, där vi alla kan känna igen oss i det flyktiga upptändandet av minnets bilder och hur de försvinner när vi kommer nära.

Thomas Broomés målningar inbegriper ett ständigt sökande efter nya sätt att visualisera vår samtid och dess egenheter. Motiven har nu hämtats från flera av rummen på Hammars, men är utförda i Broomés egen metod att streck för streck bygga upp bilden från en mörk bakgrund. Denna tidsödande process och minutiösa gestaltning tillför ett innehåll som handlar mer om världens uppbyggnad än om motivet i sig. Thomas pratar om mellanrummen när han beskriver sitt arbete:”Varje målning är egentligen mer tomrum än vad de är färg. Det är som de byggstenar som vi alla är uppbyggda av. De samverkar till något, men med stora avstånd mellan sig”.

I Videorummet har den ö av isolering som skapas kring betraktaren och mediet förstärkts när den enda ljuskällan utgörs av tevens flimmer. I det blåtonade ljuset framträder två fåtöljer och Bergmans VHS-bibliotek med över 700 filmtitlar. Tillsammans bildar de rader av ord och en sorts autopoesi. Biblioteket, där Bergman samlade alla sina böcker om bl.a. Strindberg, psykologi, konst och Bergmaniana, har i Broomés tolkning förvandlats till ett rum där små bitar av information gömmer sig i den stora massan av upprepningar. Ett suggestivt ljussatt rum där blicken vandrar och nya meningar ständigt dyker upp. Vardagsrummet med ett möblemang tecknat i ord väcker nya tankar och associationer. Tillsammans med fyra tända lampor och rummets övriga interiör målas ett tyst drama upp. I köket har det dukats under bordet, ljusen är tända och gästerna bereds plats. En ensam lampa kämpar mot det blå skymningsljuset och de oroliga bakbelysta träden på stranden utanför. En slöja är dragen över meditationsrummet och allt är löst vävda trådar: strandens träd, furupanelen, filten, ljusstakarna. Men kärlekens minne är starkt och bilderna på den älskade är opaka, mångkolorerade och lysande.

I utställningen visas även några mindre verk och två skulpturer som tidigare presenterades på The Armory Show i New York. I skulpturerna har han bl.a. experimenterat med 15 tons tryck och en handgraverad text på ett knappnålshuvud som bara kan ses i mikroskop.

Se intervju med Thomas Broomé:
http://www.gallerimagnuskarlsson.com/news/video-interview-thomas-broomé-about-guest

Delar av utställningen och filmen kommer att visas på Fårö under Bergmanveckan den 25 juni–1 juli.
www.bergmancenter.se

Tack till:
Stiftelsen Bergmangårdarna, Fårö
Malmstenbutiken, Stockholm

Mer information:
http://artforum.com
http://www.dn.se/
http://www.svd.se/kultur
http://konsten.net
http://nojesguiden.se

Press Kit: 

Upcoming Exhibition

Duda Bebek, Clara Gesang-Gottowt, James Morse, Daisy Parris, Mohammed Sami & Alejandro Sintura

Necessity

22.1—5.3 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

The gallery is closed over the Holidays 19.12 2021–10.1 2022

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com