Maria Nordin

Landformer / Landforms

3.9—4.10 2014

We are pleased to present Maria Nordin’s (b.1980) first solo exhibition at the gallery. Landforms is a geomorphological unit that specifies formations of a landscape. The exhibition includes works that connect the bodily with the spatial and painting as form and medium.

The human body has consistently been a starting point in Maria Nordin’s practice. Her watercolours and animations have previously primarily been exploring the gaze and the surface of the body. In her new works she reaches out towards more spatial domains, letting the body ”unfold” into new formations. Nordin’s working method – consciously striving after merging the expression and the expressed – together with an exploration of the subject of painting, has also resulted in a focus on the materiality of painting. What it means to paint and how painting could be defined beyond the material aspects.

Various approaches have been tried out between image, written word, concept and method. Absence has been a central term throughout the process as well as how the image can waver between fantasy and reality. From this a new series of watercolours have emerged. In these we encounter landscapes that have been dislocated into new environments and colour schemes, bodily settings that have become depopulated and a process that depicts itself.

The recent exploration has, besides her new paintings, also involved a dialogue with other works and collaborations with other artists. The exhibition features two of these. In the current project Bifurcated Nordin investigates the hidden qualities of painting together with the artist Kristina Bength. By switching paintings Nordin and Bength try out how two expressions can confront each other and merge into one. The collaborative painting Facade is presented along with a publication that contains a letter correspondence that accompanied the paintings. The parallel exhibition Thinking Through Painting at The Royal Academy of Fine Arts (23.8–28.9) will present the second work from this collaborative project.

Landforms will also present Audioguide, a sound work which is a recorded reading of selected passages from the book Den svarta solen, 2009 (The Black Sun, 2009) by Swedish author Lotta Lotass. Struck by how her own paintings (which was then in the midst of production) emerged during the reading of the text, this work was developed and realized. Without a connection to individual works, it exists as a kind of free-standing audio guide, meant to both create a sound environment for the visitor and allow text and image to bounce against each other and let synergy randomly arise.

Maria Nordin, b.1980 in Linköping, lives and works in Stockholm, Sweden. She studied at the Royal Institute of Art, Stockholm 2005–2010. She debuted at Galleri Magnus Karlsson in the three-part exhibition In Frames, 2010. 2011 she received the Beckers Art Award and had a solo exhibition at Färgfabriken in Stockholm. She has participated in group exhibitions and art fairs in Sweden and internationally.

Opening Reception Thursday September 4, 5.00–8.00 pm!

Svenska: 

Vi har glädjen att presentera Maria Nordins (f.1980) första separatutställning på galleriet. Landformer är en geomorfologisk enhet som anger ett landskaps formationer. Utställningen består av verk som binder samman det kroppsliga med det rumsliga och måleriet som form.

Kroppen har i tidigare arbeten, akvareller och animationer, varit en central utgångspunkt för Maria Nordin. Från att väsentligen ha utforskat blick och kroppens yta, har Nordin i sina nya verk sökt sig ut mot rummet och låtit kroppen ”veckla ut sig” i andra former. Som en följd av hennes arbetsmetod, med en medveten strävan efter att låta uttrycket och det uttryckta samverka, har ett utforskande av motivvärlden även lett till att hon riktat uppmärksamheten mot måleriet som material; vad det innebär att måla och hur måleri skulle kunna definieras bortom endast det materiella. Olika förhållningssätt har prövats mellan bild, ord, begrepp och metod. Frånvaro har varit ett sådant begrepp som funnits med, bildens vacklande mellan fantasi och verklighet ett annat. Ur detta har sedan en serie akvareller vuxit fram. Målningar som exempelvis låter kroppsliga miljöer avbefolkas, landskap förskjutas in i andra miljöer och färgskalor, och ett måleri som avbildar sig själv.

Förutom de egna målningarna har undersökandet även inneburit dialog med andra verk och samarbeten med andra konstnärer. I utställningen visas två av dessa. I det pågående projektet Tudelad undersöker Nordin tillsammans med konstnären Kristina Bength måleriets dolda sidor. Genom att växla målningar försöker Nordin och Bength låta två uttryck mötas och sammanblandas till ett. Den gemensamma målningen Fasad presenteras tillsammans med en publikation som innehåller den brevkorrespondens som följt målningarna. I den parallella utställningen Thinking Through Painting på Konstakademien (23.8–28.9) visas det andra verket ur projektet.

Det andra är Audioguide, som är en inspelad uppläsning av valda stycken ur boken Den Svarta Solen av Lotta Lotass, genomförd efter att Nordin slagits av hur hennes egna målningar, som då var mitt i produktion, framträtt under läsningen av texten. Utan koppling till enskilda verk finns den som en slags fristående audioguide, tänkt att både skapa ett eget ljudrum för besökaren och låta beskrivningar och målningar studsa mot varandra och slumpvis låta samklang uppstå.

Maria Nordin, f.1980 i Linköping, bor och arbetar i Stockholm. Utbildad vid Kungliga Konsthögskolan, Stockholm 2005–2010. Hon debuterade på Galleri Magnus Karlsson i den tredelade utställningen In Frames, 2010. 2011 erhöll hon Beckers konstnärsstipendium och hade en separatutställning på Färgfabriken i Stockholm. Hon har medverkat på grupputställningar och mässor i Sverige och internationellt.

Välkommen till vernissage torsdag 4 september kl. 17.00–20.00!

Mer information:
www.svd.se
www.omkonst.com
www.konsten.net
Artlover #21

Upcoming Exhibition

Susanne Johansson

Half-life

2.10—6.11 2021

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com