En omsorgsfull strejk* / A Careful Strike*

7.10–11.12 2021, Mint, Stockholm, Sweden

From press release:
A Careful Strike*
7.10–11.12.2021

Opening October 7, 17:00-21:00
Mint, ABF-huset, Sveavägen 41

Mint welcomes you to the long-awaited opening of A Careful Strike*. Several of the participating artists will be present during the evening, with performances and talks with Katarina Pirak Sikku, Iris Smeds, Hanni Kamaly and the Ruben Nilson Society and more.

A Careful Strike* is a group exhibition that draws its curatorial framework from the painting The History of the Worker's Movement by the plate metal worker, musician and artist Ruben Nilson (1893–1971). The artwork consists of eighteen cardboard panels and presents scenes from the history of the worker's movement and is permanently installed in the August room at Mint’s space in ABF Stockholm.

Ruben Nilson participated as a plate metal worker apprentice in the general strike in 1909, which gave him time to explore his artistic interest. The strike thus made art possible. Beyond the specific demands and losses that the general strike of 1909 entailed, it also entailed the beginnings of several minor but careful victories. Nilson's path to art shows how the political struggle in itself creates conditions for other ways of living and desiring.

The History of the Worker's Movement is a form of composition made up of intersecting lines that form surfaces where different visual narratives are presented. These visible lines also create a structure to represent time over the extensive surface of the combined painting. Nilson's intertwined time-spaces present evictions, migration, care and collective struggle during the emergence of industrialism and the worker's movement in Sweden.

Based on the general conflicts and historical events found in Nilson's piece, the contemporary artists in the exhibition create connections to today's reality. Showing what is missing within Nilson's frame - the stories and experiences left out in the construction of a prevalent worker history. This confrontation also raises questions such as: How are the histories of movements presented today? Does the montage technique still have critical potential? What are the representations of the strike, and how are the reproductive aspects of strikes presented? How does art interact with today's movements?

The exhibition presents both new and existing works by Swedish and international artists.

Participating artists: Diana Agunbiade-Kolawole, Black Audio Film Collective (John Akomfrah), Henrik Andersson, Problem Collective, Chto Delat, Harun Farocki, Dora García, Benj Gerdes, Salad Hilowle, Sam Hultin, Ingela Johansson, Hanni Kamaly, Patrick Kretschek, Mattin, Minus Miele, Ruben Nilson, Behzad Khosravi Noori, Gudrun Olsson, Oliver Ressler, Bella Rune, Katarina Pirak Sikku, Iris Smeds, Hito Steyerl, Hannah Wiker Wikström.

A Careful Strike* is an exhibition that was preceded by a discursive programme that was realised in the fall of 2020. The full documentation can be found on Mint's website.

The exhibition opens at 17.00, and the programme begins at 18:00. Everyone is welcome. No pre-registration is required. Please respect current recommendations to minimize the spread of infection according to the public health authority.

Opening programme, Thursday, October 7, 17:00–21:00

17:00 The exhibition opens.

18:00 The military signal Ceasefire is performed on the trumpet by Kaspar Druml. As part of the work Eldupphör by Henrik Andersson.

Katarina Pirak Sikku presents the newly produced work Julevädno, basádismánno.

Bella Rune and Margareta Ståhl talk about the aesthetics of the worker's movement through the banner as a textile craft and political symbol.

The Ruben Nilson Society performs Rubens Nilson's songs.

19:00 Iris Smeds performs La Lega Creserà.

20:00 Hanni Kamaly performs the performance-lecture Scrounge of the State.

Program during the exhibition

October 7 – December 11
During the exhibition period, guided visits will be organized with participating artists continuously.

October 27
The celebration of Transvestia's 57th anniversary, Sweden's first club for trans people. The event is part of the project Eva-Lisa's Monument by the artist Sam Hultin. Location: Transvestia's original premises.

December 11
Finissage with, among other a performance by Mattin, a performance by Hanna Wiker Wikström and a lecture by Bini Adamczak.

Curator: Michele Masucci
Mint: Emily Fahlén, Asrin Haidari
Coordinator: Alice Söderqvist
Exhibition technique: Linus Elmes
Interns: Maya Nagano Holm, Emelie Conrad
Graphic design: Thomas Bush
Lighting design: Jonatan Winbo

With the support of the Swedish Arts Council, the City of Stockholm, the Stockholm Region, the Workers' Movement's Cultural Fund and ABF Stockholm.

Many thanks to Bonnier's konsthall, the Labour' Movement's Archive and Library and the Royal Institute of Art.

Special thanks to Lina Rydén Reynols, Kaspar Druml, Jenny Richards and the Ruben Nilson Society.

*Precarias a la deriva, 2005. The exhibition borrows its title from the militant feminist collective Precarias a la deriva (Precarious women adrift). The collective was formed in Madrid in 2002 in reaction to the male-dominated unions that were organising a general strike in reaction to labour law reforms in Spain. Precarias a la deriva wanted to highlight the challenges many face in participating in strikes, due to a reality of precarious employment and a higher burden of reproductive work. They wanted to create a collective situated narrative on the general tendency toward the precarization of life they were experiencing and the ways to revolt and resist in our everyday lives. – Precarias a la deriva, Una huelga de mucho cuidado (Cuatro hipótesis), 2004.

Image: From the performance Walk with Banners, which was performed as part of the exhibition during the fall of 2020 with Bella Rune and students from Konstfack. Photo: Jörgen Bergmark.

For more information:
www.m-i-n-t.se

Svenska: 

Från pressrelease:
En omsorgsfull strejk*
7.10–11.12.2021

Vernissage 7 oktober 17:00–21:00
Mint, ABF-huset

Mint välkomnar dig till den efterlängtade öppningen av En omsorgsfull strejk*. Under kvällen deltar flera av utställningens konstnärer och vi får ta del av framföranden av bl a Hanni Kamaly, Iris Smeds, Katarina Pirak Sikku, och Ruben Nilson-sällskapet.

En omsorgsfull strejk* är en grupputställning som hämtar sitt curatoriella ramverk från målningen Arbetarrörelsens historia av plåtslagaren, musikern och konstnären Ruben Nilsons (1893–1971). Verket som består av arton kartongpaneler, återger scener ur arbetarrörelsens historia och finns permanent installerad i Augustrummet på ABF Stockholm i Mints lokaler.

Ruben Nilson deltog som plåtslagarlärling i generalstrejken 1909 vilket gav honom tid att utforska sitt konstnärliga intresse. Strejken möjliggjorde konsten. Bortom de specifika krav och förluster som generalstrejken 1909 innebar fanns början på en mängd mindre men omsorgsfulla segrar. Nilsons väg till konsten visar hur det politiska motståndet i sig skapar förutsättningar för andra sätt att leva och begära.

Verket Arbetarrörelsens historia är en form av montage med korsande linjer som formar ytor där olika situationer utspelar sig. De skapar också en struktur för att återge tid över målningens omfattande yta. Nilsons sammanflätade tidsrum presenterar händelser som: vräkning, migration, omsorg och kollektiv kamp under industrialismens och arbetarrörelsens framväxt i Sverige.

Med avstamp i de generella konflikter och specifika historiska händelser som återfinns i Nilsons Arbetarrörelsens historia skapar de samtida konstnärerna i utställningen kopplingar till dagens verklighet och också till det som saknas inom verkets ram – berättelser och erfarenheter som utelämnats i etablerandet av gängse arbetarhistoria. Det väcker frågor som: Hur återges rörelsers historia idag? Har montagetekniken ännu en kritisk potential? Vilka representationer av strejk finns och hur framställs strejkens reproduktiva sidor? Hur samspelar konsten med dagens rörelser?

I utställningen presenterar både nya och befintliga verk av svenska och internationella konstnärskap.

Medverkande konstnärer: Diana Agunbiade-Kolawole, Black Audio Film Collective (John Akomfrah), Henrik Andersson, Problem Collective, Chto Delat, Harun Farocki, Dora García, Benj Gerdes, Salad Hilowle, Sam Hultin, Ingela Johansson, Hanni Kamaly, Patrick Kretschek, Mattin, Minus Miele, Ruben Nilson, Behzad Khosravi Noori, Gudrun Olsson, Oliver Ressler, Bella Rune, Katarina Pirak Sikku, Iris Smeds, Hito Steyerl, Hannah Wiker Wikström.

En omsorgsfull strejk* är en utställning som föregicks av ett samtalsprogram som pågick under hösten 2020. Hela programmet finns dokumenterat på Mints hemsida.

Öppningen pågår 17:00–21:00. Alla är välkomna, ingen föranmälan krävs. Vänligen respektera rådande rekommendationer för att minimera smittspridning.

Vernissageprogram, torsdag 7 oktober, 17:00–21:00

17:00 Utställningen öppnar

18:00 Den militära signalen Eld upphör framförs på trumpet av Kaspar Druml. Som en del av verket Eldupphör av Henrik Andersson.

Katarina Pirak Sikku presenterar det nyproducerade verket Julevädno, basádismánno.

Bella Rune och Margareta Ståhl samtalar om arbetarrörelsens estetik genom fanan som textilt hantverk och politisk symbol.

Ruben Nilson-sällskapet framför Rubens Nilsons visor.

19:00 Iris Smeds framför Performanceverket La Lega Creserà.

20:00 Hanni Kamaly framför performance-föreläsningen Scrounge of the State.

Program under utställningen

7 oktober – 11 december
Under utställningsperioden presenteras visningar med deltagande konstnärer löpande

27 oktober
Firandet av Transvestias 57-årsjubileum, sveriges första klubb för transpersoner. Evenemanget är del av projektet Eva-Lisas Monument av konstnären Sam Hultin. Plats: Transvestias ursprungliga lokaler.

11 december
Finissage med bland annat performanceverk av Mattin framförande av Hanna Wiker Wikström och föreläsning av Bini Adamczak.

Curator: Michele Masucci
Mint: Emily Fahlén, Asrin Haidari
Koordinator: Alice Söderqvist
Utställningsteknik: Linus Elmes
Praktikant: Maya Nagano Holm, Emelie Conrad
Grafisk form: Thomas Bush
Ljusdesign: Jonatan Winbo

Med stöd av Kulturrådet, Stockholms stad, Region Stockholm, Arbetarrörelsens kulturfond och ABF Stockholm.

Stort tack till Bonniers konsthall, Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek och Kungl. Konsthögskolan.

Särskilt tack till Lina Rydén Reynols, Kaspar Druml, Jenny Richards och Ruben Nilson-sällskapet.

*Precarias a la deriva, 2005. Utställningen lånar sin titel från det militanta feministiska kollektivet Precarias a la deriva (Prekära kvinnor på drift). Kollektivet formades i Madrid 2002 som en reaktion på den mansdominerade fackrörelsen som under denna period organiserade en generalstrejk som svar på försämringar i arbetsrätten i Spanien. Precarias a la Deriva ville visa på de utmaningar många ställs inför när det gäller deltagande i politisk handling såsom strejker, utifrån en realitet av arbetslöshet, osäkra anställningar och oavlönat reproduktivt arbete. De ville skapa ett situerat narrativ kring de generella tendenser mot prekarisering de upplevde och undersöka sätt att göra uppror och motstånd i vardagen. – Precarias a la deriva, Una huelga de mucho cuidado (Cuatro hipótesis), 2005.

Bild: Från performancet Promenad med fanor som genomfördes som del av utställningen under hösten 2020 med Bella Rune och studenter från Konstfack. Foto: Jörgen Bergmark.

För mer information:
www.m-i-n-t.se

Upcoming Exhibition

Duda Bebek, Clara Gesang-Gottowt, James Morse, Daisy Parris, Mohammed Sami & Alejandro Sintura

Necessity

22.1—5.3 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com