Bella Rune & Helene Billgren

Textila Undertexter / Textile Subtexts

21.9–4.12 2016, Marabouparken, Sundbyberg, Sweden

Participating artists: Maria Adlercreutz, Elsa Agélii, Zandra Ahl, Olle Baertling, Helene Billgren, Ann Böttcher, “Moki” Cherry, Shabnam Faraee, Johanna Friedman, Josefin Gäfvert, Margareta Hallek, Leif Holmstrand, Charlotte Johannesson, Anna Nordström, Paola Torres Núñez del Prado, Veronica Nygren, Kaisa Melanton, Claes Oldenburg, Lennart Rodhe, Hannah Ryggen, Pia Sandström, Rickard Sollman, Elin Strand & the New Beauty Council, Bella Rune, Jennie Sundén & Åsa Norberg.

Textile Subtexts is a research project that takes an interest in implied and hidden meanings of the textile, material culture and how it manifests itself in a work of art or in an artist’s practice. The project is a collaboration between Bella Rune, artist and Professor of Textiles at Konstfack, the University College of Arts, Craft and Design, Stockholm and Helena Selder, curator at Marabouparken Art Gallery. In this part of the project, Textile Subtexts takes its starting point in Sweden from a perceived liberation of textile in the 1960s. From the breakthrough of the 1960s the investigation moves back and forward in time to pose questions on which role textile has played in differing artistic practices and times.

The exhibition brings together Swedish artists from several generations, whose works activate various layers of the “textile subtext”. Some of these subtexts are made visible in thematic “balls of yarn” whose threads run between different artists and works. From the “main ball of yarn” extends the red thread which weaves itself around an expanded textile language. The Latin word texere means join, intertwine, in regard to both text and textile. Textile writing is a global, “silent”, physical, spatial and social knowledge, with which we experience, interpret and assimilate the material, the textile surface and abstract pattern images from different ages and cultures.

Female modernist pioneers were active in positions and fields to which they were, more or less, relegated, such as the weaving studios of Bauhaus and the University College of Art, Craft and Design, in dressmaking and handicrafts. However, they utilised these platforms in an innovative way to renew both textile and visual art in general. The historical status of textiles as a commodity and the female textile artisans’ way out of the home and into the public domain represents the history of economy and power that charges many of the textile techniques that ushered in textile art in the domain of visual art in the 1960s. In Sweden and elsewhere, artists would use this impetus to produce tapestries and embroideries in order to politicise and monumentalise “ordinary people” and their world.

Among the exhibition’s balls of yarn, we also find textile’s connection to the decorative, to everyday “low” materials and techniques, to the laxity of textiles and its need for support which function as an important subtext and political resistance in the arts. All of this had a provocative effect on the representatives of the Swedish art world during the protracted entry into a more anti-hierarchical, playful and ambiguous post-modern art world from the 1960s onwards.

Seminars in connection with the exhibition (more information is coming soon):
October 5 at 6pm: Discussion Textile Emancipation
October 26 at 6pm: Lecture with T’ai Smith
November 9 at 6pm: Artist Talk Paola Torres Núñez del Prado
November 16 at 6pm: Molas. Lecture and Workshop with Tomas Woodski
November 23 at 6pm: Lecture with Michael Barrett and Matt Smith
November 30 at 6pm: Lecture with Tom Sandqvist about his book on Sonia Delaunay

More information:
www.marabouparken.se

Svenska: 

Medverkande konstnärer: Maria Adlercreutz, Elsa Agélii, Zandra Ahl, Olle Baertling, Helene Billgren, Ann Böttcher, ”Moki” Cherry, Shabnam Faraee, Johanna Friedman, Josefin Gäfvert, Margareta Hallek, Leif Holmstrand, Charlotte Johannesson, Anna Nordström, Paola Torres Núñez del Prado, Veronica Nygren, Kaisa Melanton, Claes Oldenburg, Lennart Rodhe, Hannah Ryggen, Pia Sandström, Rickard Sollman, Elin Strand & the New Beauty Council, Bella Rune, Jennie Sundén & Åsa Norberg.

Textila Undertexter är ett forskningsprojekt som intresserar sig för underförstådda, dolda betydelser av den textila, materiella kulturen och hur den manifesterar sig i ett konstverk eller i ett konstnärskap. Projektet genomförs som ett samarbete mellan Bella Rune, konstnär och professor i Textil på Konstfack, och Helena Selder, curator på Marabouparken konsthall. Textila Undertexter tar avstamp i Sverige från en uppfattad textil frigörelse på 1960-talet. Från 60-talets genomslag rör sig undersökningen både bakåt och framåt i tiden för att ställa frågor om vad det textila tilldelas för roll i olika konstnärliga praktiker och tider.

I utställningen sammanförs svenska konstnärer från flera generationer vars arbeten aktiverar olika lager av den ”textila undertexten”. En del av dessa undertexter synliggörs i tematiska ”Nystan” vars trådar löper mellan olika konstnärskap och verk. Från själva ”urnystanet” löper den röda tråd som utspinner sig kring ett utbrett textilt språk. Latinets texere betyder att väva och den textila skriften är en global ”tyst” kunskap som är fysisk, rumslig och social och där vi med lätthet upplever, tolkar och tar till oss stoffet, den textila ytan och abstrakta mönsterbilder från olika tider och kulturer.

Kvinnliga modernistiska pionjärer verkade från positioner som de, mer eller mindre, var hänvisade till som: Bauhaus och Konstfacks vävstudios, klädsömnad och konsthantverk, men använde dessa plattformer på ett nyskapande vis för att förnya både textilen och konsten. Textilens historiska status som handelsvara och de kvinnliga textilarhantverkarnas väg från hemmen och ut i offentligheten representerar en ekonomi- och makthistoria som laddar många av de textila tekniker som förde in textilen i konsten på 1960-talet. I Sverige och på andra platser kom konstnärerna att använda denna laddning i bildvävar och broderier för att politisera och monumentalisera den ”lilla människan” och hens värld.

Bland utställningens Nystan finner vi också textilens koppling till det dekorativa, till vardagens ”låga” material och tekniker, till textilens slapphet och behov av stöd vilka får betydelse som undertext och politiskt motstånd i konsten. Allt detta ägde en provocerande kraft på det svenska konstlivets företrädare under det utdragna inträdet i en mer antihierarkisk, lekfull och tvetydig postmodern konstvärld från 1960-talet och framåt.

Programkvällar i anslutning till utställningen (mer information anges inom kort):
Onsdag 5 oktober kl. 18: Paneldiskussion Textil frigörelse, kvinnokonsthistoriskt trassel
Onsdag 26 oktober kl. 18: Föreläsning med T’ai Smith
Onsdag 9 november kl. 18: Konstnärssamtal Paola Torres Núñez del Prado
Onsdag 16 november kl. 18: Molas. Föreläsning och workshop med Tomas Woodski
Onsdag 23 november kl. 18: Samtal Michael Barrett och Matt Smith
Onsdag 30 november kl. 18: Föreläsning Tom Sandqvist om Sonia Delaunay

Mer information:
www.marabouparken.se
www.svt.se/kultur

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently closed for the holidays

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com