Dan Wolgers

A selection from the City of Malmö’s art collections

7.12 2013 – 16.3 2014, Malmö Konstmuseum, Malmö, Sweden

Malmö Art Museum / Malmö Konsthall is a unique encounter and reflects the multi-faceted world we live in – one that is constantly changing and undergoing increasing social and environmental shifts on a global scale. Recent decades have seen revolutionary development including a changing global political power balance and the explosive growth of communications technology.

During these decades Malmö Art Museum has built up its collection of primarily Nordic contemporary art. This exhibition gives visitors the opportunity to experience parts of this collection in a dialogue with works from the Schyl Donation. Both collections reflect the most important international movements and trends in contemporary art and in the eras in which that art was created.

The exhibition presents works from the 1960s up until today and has three main themes: a changing world, rituals of everyday life and language and communication. While the art collections were being built up the map of Europe was being redrawn. The Berlin Wall fell and people were forced to re-evaluate the official version of history and encounter a changing world. The political tensions during and after the division into East and West blocs were depicted by many artists. A changing world leads to a changing daily life. A number of works focus on the rituals of everyday life – ones that people become accustomed to, inherit and sometimes resist. New rituals arise when the world and people’s living conditions change. How we process information is also constantly changing. The exhibition presents a number of works by artists who have explored the significance of language and our diverse ways of communicating.

M-salen is a special section of the exhibition where visitors are able to influence what will be exhibited. There are more than 500 works from the collections to choose between, from the 1910s to today. The exhibition in M-salen will be expanded gradually.

C-salen presents video works from the art museum’s collection.

Participating artists
Miroslaw Balka, Barton Lidicé Beneš, Joseph Beuys, Miriam Bäckström, Cecilie Dahl, Erik Dietman, Nathalie Djurberg, Ditte Ejlerskov, Marie-Louise Ekman, Andreas Eriksson, Elis Eriksson, Öyvind Fahlström, Gilbert & George, Felix Gmelin, Nan Goldin, Antony Gormley, Charlotte Gyllenhammar, Jens Haaning, Annika von Hausswolff, Ane Hjort Guttu, Leif Holmstrand, Olav Christopher Jenssen, Annica Karlsson-Rixon, Mike Kelley, Edward och Nancy Kienholz, Joseph Kosuth, Barbara Kruger, Via Lewandowsky, Axel Lieber, Ann Lislegaard, Richard Long, Kristina Matousch, Tova Mozard, Sirous Namazi, Claes Oldenburg, Jón Óskar, Ola Pehrson, Arnulf Rainer, Robert Rauschenberg, Ride1, Viktor Rosdahl, Andres Serrano, Cindy Sherman, Ann-Sofi Sidén, Vassil Simittchiev, Tove Storch, Johan Thurfjell, Rosemarie Trockel, August Walla, Andy Warhol, Dan Wolgers, Bill Woodrow and others.

Malmö Art Museum has one of Sweden’s most extensive collections of primarily Nordic art but also of international art, applied arts, and objects from the applied arts industry from the 16th century to today. The collection consists of about 40,000 works and has been built up thanks to generous donations and purchases. The museum actively collects Nordic contemporary art and every year lends a large number of works to exhibitions at museums and public art galleries in both Sweden and abroad. Malmö Art Museum is operated by the City of Malmö with the support of Region Skåne.

Inspired by Malmö Konsthall’s international exhibition activities, Karin and Jules Schyl donated in 1983 a small collection of international “classics” plus funds for the purchase of “newer, preferably avant-garde art from a diverse range of art movements.” The Schyl Donation reflects the most important movements and trends in contemporary art, above all from the most recent decades. The collection has grown quickly and currently contains more than 100 works, including some by many internationally known artists. Works from the collection are often lent to museums.

More information:
www.konsthall.malmo.se

Svenska: 

Malmö Konstmuseum / Malmö Konsthall är ett unikt möte och speglar den mångfacetterade tillvaro vi lever i, en värld i ständig förändring med ökande globala samhälls- och miljöförändringar. De senaste decennierna har präglats av en omvälvande utveckling, där maktbalansen inom världspolitiken har förändrats och kommunikationsteknologin formligen exploderat.

Under dessa decennier har Malmö Konstmuseum byggt upp sin samling av framför allt nordisk samtidskonst. I utställningen ges möjlighet att uppleva delar av denna samling i dialog med verk ur Schyls donation. Båda samlingarna speglar de viktigaste internationella rörelserna och riktningarna inom samtidskonsten och den tid de
skapats i.

Utställningen med verk från 1960-talet fram till idag har tre övergripande teman:
en värld i förändring, vardagens ritualer samt språk och kommunikation. När konstsamlingarna byggdes upp ritades Europas karta om. Berlinmuren föll och människor tvingades omvärdera den officiella historieskrivningen och möta en värld i förändring. De politiska spänningarna under och efter uppdelningen i öst och väst synliggjordes av många konstnärer. En värld i förändring leder till en vardag i förändring. Flera verk handlar om vardagens ritualer; de som människor växer in i, ärver och ibland motsätter sig. Nya ritualer uppstår när världen och människans livsvillkor ändras. Vårt sätt att hantera information är också under ständig förändring. I utställningen presenteras flera verk av konstnärer som utforskat språkets betydelse och våra olika sätt att kommunicera.

M-salen är en särskild del av utställningen. Här kan besökaren själv påverka vad som ska visas. Det finns över 500 verk från samlingarna att välja bland, från 1910-talet fram till idag. Utställningen i M-salen byggs på efterhand.

I C-salen visas videoverk ur konstmuseets samling.

Medverkande konstnärer
Miroslaw Balka, Barton Lidicé Beneš, Joseph Beuys, Miriam Bäckström, Cecilie Dahl, Erik Dietman, Nathalie Djurberg, Ditte Ejlerskov, Marie-Louise Ekman, Andreas Eriksson, Elis Eriksson, Öyvind Fahlström, Gilbert & George, Felix Gmelin, Nan Goldin, Antony Gormley, Charlotte Gyllenhammar, Jens Haaning, Annika von Hausswolff, Ane Hjort Guttu, Leif Holmstrand, Olav Christopher Jenssen, Annica Karlsson-Rixon, Mike Kelley, Edward och Nancy Kienholz, Joseph Kosuth, Barbara Kruger, Via Lewandowsky, Axel Lieber, Ann Lislegaard, Richard Long, Kristina Matousch, Tova Mozard, Sirous Namazi, Claes Oldenburg, Jón Óskar, Ola Pehrson, Arnulf Rainer, Robert Rauschenberg, Ride1, Viktor Rosdahl, Andres Serrano, Cindy Sherman, Ann-Sofi Sidén, Vassil Simittchiev, Tove Storch, Johan Thurfjell, Rosemarie Trockel, August Walla, Andy Warhol, Dan Wolgers, Bill Woodrow m.fl.

Malmö Konstmuseum har en av Sveriges mest omfattande samlingar av främst nordisk konst, men även internationell konst, konsthantverk och konstindustriföremål från 1500-talet fram till idag. Samlingen, som består av cirka 40 000 verk, har byggts upp genom generösa donationer och inköp. Museet samlar aktivt på nordisk samtidskonst och lånar varje år ut en större mängd verk till utställningar på museer och konsthallar såväl i Sverige som utomlands. Malmö Konstmuseum drivs av Malmö stad med stöd av Region Skåne.

Inspirerad av Malmö Konsthalls internationella utställningsverksamhet skänkte Karin och Jules Schyl 1983 en mindre samling av internationella ”klassiker” samt medel för inköp av ”nyare gärna avantgardistisk konst av skilda riktningar”. Schyls donation speglar de viktigaste rörelserna och riktningarna i samtidskonsten från framför allt de senaste decennierna. Samlingen har vuxit snabbt och innehåller idag över hundra verk, där många internationellt kända konstnärer finns representerade. Verk ur samlingen är ofta utlånade till museer runt om i världen.

Mer information:
www.konsthall.malmo.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Hellvi Kännungs is closed until next summer.
The gallery in Stockholm is closed for the summer.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com