Jens Fänge

Förvandlingsrummet / Room of Transformation

25.4–26.5 2013, Galleri Magnus Karlsson

Galleri Magnus Karlsson is pleased to present Jens Fänge’s third solo exhibition in the gallery. Room of Transformation presents new paintings, assemblages and objects in an installation customized for the space of the gallery.

In recent years Jens Fänge has explored new directions in his work. Paintings have developed a deeper connotation, formally as well as emotionally. Various parallel expressions create an extensive and inclusive dynamic. In this body of work, abstraction is juxtaposed to the carefully detailed figurative, and in a series of assemblages various materials are combined to three-dimensional paintings. Fänge’s process towards the finished work develops organically, and every new element – figure, surface, pattern or object – is a proposition that determines the final result, aesthetically and conceptually. Several of his recent works seems to move towards fragmentation from an internal explosion. As if to protect the image from dismantling, the selection of colors and careful compositions contributes to the image's consummation.

”I hesitate to enter the floor. Its meagre pattern has the power to revoke the room. The pattern penetrates the walls, and the supporting beams fall. [...]
But behind the curtain is another curtain. Behind the delicate openings in the white lace cloth, a new lace cloth? And new delicate openings.
But in front of the wall there is a new wall. ”

From Have I Been Here Before? By the Swedish author Magnus Florin.
A text written after Florin’s encounter with the work of Jens Fänge. The full text will be published in a catalogue available in the gallery during the exhibition.

When experiencing Jens Fänge’s intricate interiors there are obvious associations to theatre. The exhibition Room of Transformation situates the viewer in a position as if in front of a stage backdrop. A kind of machinery of a dream play where you find yourself asking – Am I in the audience or on the stage? Is this play about me? About us?

Watch a video interview with Jens Fänge (in Swedish)
www.gallerimagnuskarlsson.com/news/video-intervew-jens-fänge-about-förvandlingsrummet

Jens Fänge (f.1965) lives and works in Stockholm. He was educated at Valand Art Academy from 1989–1994. He is represented in the collections of The Museum of Arts, Borås, Sweden, Gothenburg Museum of Art, Gothenburg, Sweden, Moderna Museet, Stockholm, Sweden, Museum of Contemporary Art, Oslo and Magasin 3 Stockholm Konsthall, Stockholm, Sweden.

Svenska: 

Galleri Magnus Karlsson har glädjen att presentera Jens Fänges tredje separatutställning på galleriet. I Förvandlingsrummet presenteras nya målningar, assemblage och objekt i en rumslig installation.

Jens Fänge har de senaste åren sökt nya vägar i sitt konstnärskap. Måleriet har fått en djupare klang både konkret och känslomässigt. Flera parallella uttryckssätt skapar en omfångsrik dynamik. Här finns det abstrakta intill det noggrant närmast realistiskt återgivna, och i en serie assemblage blandas olika material tredimensionellt. Det är en bildvärld som växer fram organiskt där varje ny del – figur, föremål, mönster eller yta – är ett påstående som påverkar helheten både estetiskt och innehållsmässigt. Bildrummet i flera av hans nya arbeten tycks sprängas inifrån och brytas upp i fragment. Som för att parera ett sönderfall verkar färgvalen och den omsorgsfulla kompositionen för att göra bilden hel igen.

"Jag tvekar att beträda det golvet. Dess påvra mönster har kraften att upphäva rummet. Genom väggarna tränger sig mönstret, och de bärande bjälkarna faller. […]
Men bakom ridån finns en annan ridå. Bakom de fina öppningarna i den vita spetsduken en ny spetsduk? Och nya fina öppningar.
Men framför väggen är en ny vägg.”

Ur Har jag varit här förut? av författaren Magnus Florin.
Texten har skrivits efter mötet med Jens Fänges konst, den återges i sin helhet i en katalog som galleriet ger ut under utställningen.

När man betraktar Jens Fänges intrikata interiörer kan man hitta associationer till teater. Utställningen Förvandlingsrummet ställer oss liksom inför en scenografi. Ett maskineri till ett drömspel där man som betraktare ställer sig frågan – Sitter jag i salongen eller står jag uppe på scenen? Handlar pjäsen om mig? Om oss?

Se video intervju med Jens Fänge om utställningen:
www.gallerimagnuskarlsson.com/news/video-intervew-jens-fänge-about-förvandlingsrummet

Jens Fänge (f.1965) bor och arbetar i Stockholm. Han är utbildad på Valands konsthögskola 1989–1994. Han finns representerad i samlingarna på bl.a. Borås Konstmuseum, Göteborgs Konstmuseum, Moderna Museet, Stockholm, Museet för Samtidskonst, Oslo och Magasin 3 Stockholm Konsthall.

Mer information:
www.svd.se/kultur/
www.omkonst.com

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com