Jockum Nordström & Bruno Knutman

Vem gick i trappan?

16.8–27.9 2020, Tegnerforbundet, Oslo, Norway

From press release:
(in Swedish only)
–––

Jockum Nordström (f. 1963) och Bruno Knutman (1930–2017) är två egensinniga konstnärer som genom tålamod skapat personliga, unika bildvärldar. De har båda gjort stort avtryck i sin samtid och även inspirerat många andra konstnärer. Trots att de kommer från olika generationer och bakgrund finns flera beröringspunkter, både på ett konstnärligt och personligt plan. I sina konstnärskap har de arbetat gränsöverskridande med olika material och tekniker, men tecknandet har för de båda utgjort en självklar grund.

Arbetet med denna utställning, Vem gick i trappan?, började med att Jockum Nordström fick en inbjudan från Tegnerforbundet i Oslo. Nordström är idag en internationellt etablerad konstnär, men har sällan visats i grannlandet Norge. För honom kändes det därför angeläget och spännande att göra denna utställning. Att det skulle bli en renodlad teckningsutställning var självklart redan från början. Även om begreppet teckning kan ses i vid bemärkelse, och kanske innefatta större delen av Nordströms konstnärskap, så valde han att fokusera på sina blyertsteckningar. När vi började diskutera urval av arbeten och innehåll dök Bruno Knutmans namn upp. Knutman, som gick bort för något år sedan, var tidigt en förebild för Nordström. De träffades återkommande genom åren och en ömsesidig respekt och känsla av släktskap växte fram. Inte heller Knutman har visats mycket i Norge, senast var på utställningen Ung Skandinavisk konst på Galleri F15 i Moss 1968.

I utställningen presenteras ett personligt urval av Jockum Nordströms blyertsteckningar från mitten av 90-talet fram till idag. Tecknandet har inte bara löpt som en röd tråd genom hans konstnärskap, utan hela hans liv. Nordström har sagt att han aldrig slutat teckna, eftersom barndomens bildskapande sömlöst övergick i vuxenlivets skapande. Här finns en direkt parallell till Bruno Knutmans bildvärld. Knutman återkom ofta till sina egna barndomsteckningar, med för honom livsviktiga motiv, och skapade en egen ikonografi som utvecklades under hela hans liv. Båda konstnärerna när en stark och levande dialog med barnet inom sig. I Knutmans fall kanske mer direkt motivmässigt och självbiografiskt, hos Nordström som en aldrig stängd bok och en strävan efter något autentiskt och oförställt. Verken av Bruno Knutman som visas i utställningen har valts av Jockum. Det är en svit tuschteckningar som Knutman gjorde under 60-, 70- och 80-talet. Vissa av dem har ställts ut tidigare men också erhållit en kultstatus genom boken Runt hörnet (Kalejdoskops förlag, 1986).

I en katalogtext till Bruno Knutmans utställning Här står vargen för dörren på Lunds Konsthall 2010 försöker Anders Kreuger ringa in essensen i Knutmans konstnärskap:
”Man imponeras av hans visuella och tekniska skicklighet, men kanske ännu mer av hans oförutsägbarhet, hans arbete vid sidan av varje rådande konstriktning, hans suveräna ointresse för varje överenskommet kvalitetsbegrepp. Det avgörande är hans förmåga att åsidosätta och ompröva all förvärvad kunskap för att nå dit han måste nå varje gång – till den ständigt nya bildberättelsen om det egna självet.”

Det ser ut som en tanke att Jockum Nordström något år senare kallar sin utställning på museet LaM i Lille för Tout ce quo j’ai appris puis oublié, dvs. Här finns allt jag lärt mig och glömt bort. Hos de båda konstnärerna finns en förmåga till koncentration och närvaro som manifesteras i deras arbeten. Det är ett bildskapande som inte är resultatinriktat utan fött ur en nödvändighet. Jockum beskriver tecknandet så här i boken For the Insects and the Hounds (Zeno X/Koenig Books 2019):
”Linjen är primitiv och enkel. Det är svårt att rita. Det kräver alltid full koncentration. Utan koncentration är det hopplöst. Det är som att sova utan sömn. En hel värld ska gå igång. Linjen finns nära handen. På en armlängds avstånd. Man måste rita om och om igen för att det ska bli något. Eller i alla fall tills man tror att det finns något där. Teckna gör jag inte för att det ska bli bra bilder. Det är något annat som driver mig. Det är inte heller någon övning, men det är en förutsättning.”

Intresset för historien, både dåtiden och berättelsen, är också något som förenar de båda konstnärerna. Dan Jönsson skriver i katalogtexten för utställningen Nattstycke på Galleri Magnus Karlsson 2018 om Bruno Knutmans förhållande till tiden:
”Knutman använder sig av stämningar och minnesbilder ur det förgångna inte för att rekonstruera och tillrättalägga det som var utan tvärtom, för att rädda det ur det förflutnas dy och lyfta upp det i det närvarandes ljus. Den visuella värld han bygger upp är ett samtidighetens universum, på en gång utanför historier och mitt i hjärtat av den.
En värld där det förflutna och det närvarande tvinnas samman. Varv på varv.”

Katarina Wadstein Macleod är inne på ett liknande resonemang om Jockum Nordström i boken For the Insects and the Hounds:
”Nordström visar med sitt konstnärskap att vi nu befinner oss i dialogernas tid. I ett nödvändigt givande och tagande, mellan konstnär och betraktare, mellan människornas värld och djurens, mellan finrum och populärkultur, mellan dåtid och nutid. Den värld som möter oss i For the Insects and the Hounds utspelar sig i flera tidsrymder samtidigt. Däri befinner vi oss i både ett nu och en historisk tid och konst.”

Det kan vara intressant att på detta vis sammanföra två konstnärer och se vad som förenar dem, men självklart finns här lika många olikheter som likheter. Förhoppningen är att utställningen skapar en spännande dialog dem emellan och samtidigt belyser och fördjupar förståelsen av de två enskilda konstnärerna.

Jag vill rikta ett stort tack till Birgitta Knutman med familj för fint samarbete och för möjligheten att få låna Bruno Knutmans verk till utställningen.

Stockholm den 19 februari 2020

Magnus Karlsson

//

Jockum Nordström (f.1963) är en av Sveriges mest uppmärksammade konstnärer. Han har ställt ut regelbundet sedan slutet av 1980-talet, och fick ett internationellt genombrott år 2000. 2005 visades separatutställningen En pinne i skogen på Moderna Museet i Stockholm. 2013 turnerade separatutställningen All I Have Learned and Forgotten Again från LAM, Lille till Camden Arts Centre i London. 2018 visades separatutställningen Why is Everything a Rag på CAC, New Orleans. Under 2020 arrangeras, förutom utställningen i Oslo, två större separatutställningar, på Skissernas Museum i Lund och Le Criée i Rennes, Frankrike. Jockum Nordström finns representerad i samlingarna på bl.a. MoMA, New York, Centre George Pompidou, Paris, LAM, Lille, SFMoMA, San Francisco, Cleveland Museum of Art, Ohio, Hammer Museum, Los Angeles, Magasin III, Stockholm, Moderna Museet Stockholm, S.M.A.K. Gent. Han representeras av Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Zeno X, Antwerpen och David Zwirner, New York/London.

Bruno Knutman (1930–2017) fick sin utbildning på Valands konsthögskola och Polytechnic Art School i London på 1950-talet. Han debuterade i Stockholm på Lilla Paviljongen 1957 och hade en retrospektiv separatutställning i Lunds konsthall och Södertälje konsthall 1982. Under 1960-, 1970- och 1980-talet fick hans tuschteckningar stor uppmärksamhet och många av dem finns samlade i boken Runt hörnet (Kalejdoskops förlag, 1986). 1998 visades utställningen Homo Sapiens på Ystads konstmuseum och Liljevalchs konsthall. På 2000-talet återkom han med separatutställningarna Här står vargen för dörren på Lund konsthall och Allvarstider på Galleri Magnus Karlsson. Utöver detta ställde han ut kontinuerligt sedan 1960-talet, både separat och på samlingsutställningar samt gjorde utsmyckningar. Hans verk finns i många privata samlingar och museer i Sverige, bl.a. Moderna Museet och Nationalmuseum i Stockholm. När Bruno Knutman avled 2017 hade han färdigställt utställningen Nattstycke som postumt visades på Galleri Magnus Karlsson våren 2018. Under 2018 visades ett urval av hans målningar på São Paulo-biennalen i Brasilien.

För mer information:
www.tegnerforbundet.no

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Closed for the summer

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com