Klara Kristalova

Shades of Existence

26.10 2019–9.2 2020, Teckningsmuseet, Laholm, Sweden

Exhibition with the contemporary artists Klara Kristalova (b. 1967), Joakim Ojanen (b. 1985) and Ragnar Persson (b. 1980).

In the exhibition “Shades of existence” you meet three internationally active artists who, with a great sense of their material, create personal and emotionally strong worlds where the viewer is released freely in their interpretation of the works. All three have found their distinctive expressions through a kind of experimental lust. In the exhibition you will see both their drawings and ceramic sculptures. It is an exclusive meeting that touches something fragile, different and dark, but that also explores all nuances of life with sympathy and humor.

Klara Kristalova was born in Prague 1967. One year later, her family moved to Sweden. She encountered the ceramic’s possibilities early since her parents worked with ceramics and sculpture. However, Klara chose to study painting at the Royal art school in Stockholm, but later she brought up the sculpturing again. She found it liberating to work with a material that was associated with crafts and did not feel so burdened in the context of art. Drawing initiates her artistic process and she describes her sculptures as precisely three-dimensional drawings. When Klara draws, she forms an idea and a direction which then forms the basis for the intuitive work on the sculptures. Her art revolves around states of mind, fragments of memory and our human existence. Klara builds up worlds that at the same time are strange and emotionally exact. Everything does not have to be explained with words. Her art has been exhibited around the world, including the Gallery Magnus Karlsson in Stockholm, National museum, San Francisco Museum of Modern Art and Galerie Perrotin in New York, Hongkong and Paris.

Joakim Ojanen was born 1985 in Västerås. He studied graphic design and illustration at Artfack in Stockholm but realized quickly that it was art he wanted to work with. With inspiration from, among other things, series and animation – and with a unique sense of the inherent possibilities of ceramics – Joakim creates playful art that speaks to our inner child. He became committed to the sculpting during a ceramic course. After that course, his cartoon characters began to take form in the mud with a distinct fragile appearance. Over time, the works grew larger. His sculptures and drawings grow in an intuitive process where the material and mood lead the way. The sculptures have a strong emotional expression: they can be tragicomic, sad, happy, touching and funny. The characters seek their way through existence and signal that it is okay to be just who you are. Joakim’s art has been exhibited in several countries, including Christian Larsen Gallery in Stockholm, Richard Heller Gallery in Los Angeles, The Hole in New York, Ruttkowski;68 in Cologne and Lefebvre & Fils in Paris.

Ragnar Persson was born 1980 in Tavelsjö in Västerbotten. Experiences from the upbringing are important building blocks in his art. It can be about the feeling for nature and the bright night, about secretly smoking in the wood and listen to hard rock. With other words, a mix of heavy metal and Tove Jansson. There is a dark foundation in Ragnar’s art – a feeling of something approaching or a place that carries strange memories. When he was young, he often drew from the covers for various punk- and hard rock albums, but it was during the second year at Konstfack, at the institution for free art, that he found his imagery and incorporated the drawing into his artistry. The pencil drawing felt liberatingly simple and direct and did not carry too big artistic pretensions. Ragnar often works with a collage technique where the characters are brought together from different directions in carefully constructed drawing worlds. His naked and enigmatic ceramic sculptures complement elements in the detailed drawings. Ragnar’s art has been exhibited in several countries, for instance at Gallery Steinsland Berliner in Stockholm, galleria de muerte in Tokyo, Charlotte Fogh Gallery in Aarhus and Play Studio in Istanbul.

www.teckningsmuseet.se

Svenska: 

Utställning med de samtida konstnärerna Klara Kristalova (f. 1967), Joakim Ojanen (f. 1985) och Ragnar Persson (f. 1980).

I utställningen »Shades of existence« möter ni tre internationellt aktiva konstnärer, som med stor känsla för sitt material skapar personliga och emotionellt starka världar där betraktaren släpps fri i sin tolkning av verken. Alla tre har hittat sina särpräglade uttryck genom en slags experimentlysten obundenhet. I utställningen ser ni både deras teckningar och keramiska skulpturer. Det blir ett exklusivt möte som berör något skört och annorlunda och mörkt, men som också med sympati och humor utforskar livets alla nyanser.

Klara Kristalova föddes 1967 i Prag. Ett år senare flyttade hennes familj till Sverige. Hon kom tidigt i kontakt med keramikens möjligheter då hennes föräldrar arbetade med keramik och skulptur. Klara valde emellertid att studera måleri vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm, men tog sedan upp skulpterandet igen. Hon fann det frigörande att arbeta med ett material som associerades med hantverk och inte kändes så belastat i konstsammanhang. Tecknandet initierar hennes konstnärliga process och hon beskriver sina skulpturer som just tredimensionella teckningar. När Klara tecknar formar hon en idé och en riktning som sedan utgör grunden för det intuitiva arbetet med skulpturerna. Hennes konst kretsar kring tillstånd, minnesfragment och vår mänskliga existens. Klara bygger upp världar som på samma gång är märkliga och känslomässigt exakta. Allt behöver inte förklaras med ord. Hennes konst har ställts ut runt om i världen, bland annat på Galleri Magnus Karlsson i Stockholm, Nationalmuseum, San Francisco Museum of Modern Art och Galerie Perrotin i New York, Hongkong och Paris.

Joakim Ojanen föddes 1985 i Västerås. Han studerade grafisk formgivning och illustration vid Konstfack i Stockholm, men insåg snabbt att det var konst han ville ägna sig åt. Med inspiration från bland annat serier och animation – och med en unik känsla för keramikens inneboende möjligheter – skapar Joakim lekfull konst som talar till vårt inre barn. Skulpterandet fastnade han för under en keramikkurs. Efter den kursen började hans tecknade karaktärer ta form i leran med ett säreget bräckligt utseende. Med tiden blev verken allt större. Hans skulpturer och teckningar växer fram i en intuitiv process där materialet och humöret visar vägen. Skulpturerna har ett starkt känslomässigt uttryck: de kan vara tragikomiska, ledsamma, glada, rörande och roliga. Figurerna söker sin väg genom tillvaron och signalerar att det är okej att vara just den man är. Joakims konst har visats i flera länder, bland annat på Christian Larsen Gallery i Stockholm, Richard Heller Gallery i Los Angeles, The Hole i New York, Ruttkowski;68 i Köln och Lefebvre & Fils i Paris.

Ragnar Persson föddes 1980 i Tavelsjö i Västerbotten. Upplevelser från uppväxten är betydelsefulla byggstenar i hans konst. Det kan handla om känslan för naturen och den ljusa natten, om att tjuvröka i skogen och lyssna på hårdrock. En blandning av heavy metal och Tove Jansson med andra ord. Det finns en mörk grundton i Ragnars konst – en känsla av något som nalkas eller en plats som bär på märkliga minnen. Som ung tecknade han ofta av omslagen till diverse punk- och hårdrocksalbum, men det var under andra året på Konstfack, på institutionen för fri konst, som han fann sitt bildspråk och införlivade teckningen i sitt konstnärskap. Blyertsteckningen kändes befriande enkel och direkt och bar inte på för stora konstnärliga pretentioner. Ragnar arbetar ofta med en kollageteknik där figurer förs samman från olika håll i omsorgsfullt uppbyggda teckningsvärldar. Hans avskalade och gåtfulla keramikskulpturer tangerar och kompletterar element i de detaljerade teckningarna. Ragnars konst har visats i flera länder, till exempel på Gallery Steinsland Berliner i Stockholm, galeria de muerte i Tokyo, Charlotte Fogh Gallery i Aarhus och Play Studio i Istanbul.

www.teckningsmuseet.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently closed for the holidays

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com