Mamma Andersson

Le Charme Discret

25.8–24.10 2021, Svenskt Tenn, Stockholm, Sweden

From press release:
Mamma Andersson’s personal works of art come alive in this year’s autumn exhibition at Svenskt Tenn. Her narrative images, which are often based on her own experiences, are hanging for the first time in a visualized home environment in a place where she herself could imagine living.

As an artist, Mamma Andersson depicts interiors that come to life, bare landscapes and scenes from daily life. She portrays and reuses time in creations that evoke emotions, curiosity and wonder. The exhibition Le Charme Discret showcases the art together with her new collection created exclusively for Svenskt Tenn.

Mamma Andersson moved to Stockholm in the late spring of 1983 to study sculpture at the University College of Arts, Crafts and Design, but already after a year she realised that she would be changing direction.

“I understood early on that it was always painting that pulled me in and I guess it was primarily about the colours. Sculpturing felt a little too complicated and slow, so I applied to Gerlesborg School of Fine Art where I studied for two years before starting at the University College of Arts, Crafts and Design. I soon began working extra as a guard at the National Museums as well. Those years at Moderna Museet and the Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities were very important for my development as an artist.”

During that same period, Mamma Andersson went into Svenskt Tenn’s store on Strandvägen in Stockholm for the first time. It was the beginning of a fascination that has lasted for decades.

“For some reason, Svenskt Tenn became the place that I secretly went to see the beautiful life, to get a particular kind of inspiration. I visited the store for nearly 20 years without ever buying anything because I couldn’t afford it, but that wasn’t the point of the visits,” she says.

Above all, it was Josef Frank who caught her interest; especially all of his fabrics, but Estrid Ericson also made an impression over the years.

“Josef Frank’s textiles have a boldness, playfulness and a fantastic skilfulness. For me, colour and pattern are among the basics when it comes to painting. Many painters are obsessed with textiles, which is completely natural. Henri Matisse, who collected Suzani embroidery, is one example. Estrid Ericson has interested me more and more over the years, especially her eye for the beautiful and elegant, and her ability to gather both sophisticated and simple items. She was really ahead of her time.”

For the autumn of 2021, Karin Mamma Andersson has created an interior design collection exclusively for Svenskt Tenn and curated the exhibition, both named Le Charme Discret.

“The tea set and the throw blanket were my entryway into the collaboration. I thought then that the cup would sit together with my woodcuts and the blanket would be a dim autumn landscape in wool. What was originally intended as a small project grew and became an extensive exhibition, where I have an entire installation with my own work that I’ve composed with fabrics and furniture from Svenskt Tenn as well as carpets and other items from elsewhere. Oddly enough, it was virtually impossible for me to use Josef Frank’s patterned fabrics in the exhibition as it didn’t go with my colour scheme and my expressions,” says Mamma Andersson.

The name “Le Charme Discret” or “The Discreet Charm” comes from the title of Luis Bunuel’s 1972 film, The Discreet Charm of the Bourgeoisie.

“The exhibition is primarily a game and a way to poke fun at myself,” says Mamma Andersson. “It’s about my desire and longing for the aesthetics of the bourgeoisie. I feel a little out of my element, but I still love it.”

The exhibition is on display at Svenskt Tenn until October 24th 2021.

For more information:
www.svenskttenn.se

Svenska: 

Från pressrelease:
I årets höstutställning på Svenskt Tenn får Mamma Anderssons personliga konstverk liv. Hennes berättande bilder, som ofta utgår från egna upplevelser, hänger för första gången i en visualiserad hemmiljö, på en plats där hon själv skulle vilja leva i fantasin.

Som konstnär skildrar Mamma Andersson levande interiörer, nakna landskap och scener ur vardagen. Hon gestaltar och återbrukar tiden i skapelser som väcker känslor, nyfikenhet och förundran. I utställningen Den Diskreta Charmen visas konstverken tillsammans med den nya kollektion hon skapat exklusivt för
Svenskt Tenn.

Det var senvåren 1983 som Karin flyttade till Stockholm för att börja studera Skulptur på Konstfack. Men redan efter ett år insåg hon att hon skulle byta inriktning.

– Tidigt förstod jag att det var måleriet som hela tiden lockade och drog i mig, jag antar att det handlade primärt om färgen. Skulptur kändes lite för krångligt och långsamt, så jag sökte mig till Gerlesborgsskolan där jag gick två år innan jag började på Mejan (Konsthögskolan). Ganska snart började jag också arbeta extra som vakt på Statens konstmuseer. De åren på Moderna Museet, National Museum och Östasiatiska var mycket viktiga för min utveckling som konstnär.

Under samma period tittade Karin in i Svenskt Tenns butik på Strandvägen för första gången. Det blev starten på en fascination som kom att vara i decennier.

– Av någon anledning blev Svenskt Tenn ett ställe dit jag gick i hemlighet för att se det vackra livet, hämta en särskild sorts inspiration. I nästan tjugo års tid besökte jag butiken utan att någonsin köpa något. Jag hade inte råd. Men det var inte det som var grejen.

Framför allt var det Josef Frank som fångade hennes intresse, och särskilt alla hans tyger. Men även Estrid Ericson gjorde intryck med åren.

– I Josef Franks textilier finns det en djärvhet, lekfullhet och en fantastisk yrkesskicklighet. För mig är färg och mönster en av grunderna till måleri. Många målare är besatta av textil, vilket är helt naturligt. Exempel på det är bland annat Henri Matisse som samlade på Suzanibroderier. Estrid Ericsson har intresserat mig mer och mer med åren. Särskilt hennes öga för det vackra och eleganta, hennes förmåga att samla på både högt och lågt, avancerade och simpla ting.
Hon var verkligen före sin tid.

Till hösten 2021 har Karin Mamma Andersson skapat en inredningskollektion exklusivt för Svenskt Tenn och kurerat utställningen med samma namn.

– Teservisen och pläden var min ingång i samarbetet. Då tänkte jag att koppen skulle sitta ihop med mina träsnitt och pläden skulle bli ett murrigt höstlandskap i ull. Det som först var tänkt som ett litet projekt växte sedan och blev en omfattande utställning, där jag gör en hel installation med egna verk som jag komponerat med textilier och möbler från Svenskt Tenn men också mattor och andra inventarier från annat håll. Märkligt nog blev Josef Franks mönstrade tyger i princip omöjliga för mig att använda i utställningen då jag inte fick ihop det med min färgskala och mina uttryck.

Namnet ”Den Diskreta Charmen” kommer från filmtiteln Borgarklassens Diskreta Charm av Luis Bunuel 1972.

– Utställningen är i första hand en lek och en drift med mig själv. Mitt begär och min längtan efter borgarklassens estetik. Jag känner mig som en katt bland hermelinerna men jag älskar det.

Utställningen visas på Svenskt Tenn fram till 24:e oktober 2021.
För mer information:
www.svenskttenn.se

Upcoming Exhibition

Bella Rune

Digging

12.3—16.4 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com