Mamma Andersson, Klara Kristalova & Jockum Nordström

Jubileumssamling

3.10–1.11 2015, The Royal Academy of Fine Arts, Stockholm, Sweden

From Press Release (in Swedish only):
Konstakademien samlar sig för Jubileumsåret 2018

Vernissage: Lördagen den 3 oktober med invigning kl 13:00 av tf Preses Leif Bolter och ständig sekreterare Susanna Slöör.
Finissage: Söndagen den 1 november

Jubileumssamlingen som visas i Galleri Väst/Ateljén och Galleri Öst med start den 3 oktober inleder Kungl. Akademiens för de fria konsterna (Konstakademien) treåriga satsning på att etablera en Jubileumsfond år 2018 till stöd för verksamheten.

I korthet innebär detta att Konstakademiens ledamöter har skänkt ett eget verk eller annan gåva till Jubileumssamlingen. Verken kommer löpande visas och hängas om publikt i akademihuset på Fredsgatan i Stockholm till och med Jubileumsåret 2018. Verken är tillgängliga att köpa till förmån för Jubileumsfonden redan i samband med utställningen. Samlingen får även stor betydelse framöver som påminnelse och grund för vidare insamlingsarbete. Den får med andra ord en livslängd som väl sträcker sig över jubileumsåret 2018 och utgör ledamöternas särskilda uppmaning till omvärlden att stödja Konstakademiens framtida uppdrag.

Den 17 februari 2018 högtidlighåller Konstakademien 250-årsdagen av sitt första protokollförda sammanträde som lade grunden för dess statuter och utvecklade uppdrag för konst- och arkitekturutbildningen. Samma år, 1765, bildades Royal Academy of Arts i London. Tillsammans med systerakademier ute i Europa kommer vi särskilt uppmärksamma detta jubileumsår. Jubileumsperioden inleds i Stockholm redan den 3 oktober 2015 och pågår fram till och med 2018.

Kungl. Akademien för de fria konsterna startade som Kongl. Ritarakademien redan år 1735 och är därmed Sveriges äldsta nationella akademi. Den verkar för att främja utvecklingen inom bild- och byggnadskonsten. Kunskap, oberoende och långsiktighet är vägledande nyckelord. Arbetet med att anpassa dess ändamål och uppdrag för dagens och morgondagens situation har bedrivits under ett decennium, med upprustningen av byggnaden på Fredsgatan 12 som viktig station på vägen.

Förutom sitt magnifika hus, byggt för undervisning och utställningar, i Stockholm äger Konstakademien praktmålningen av Rembrandt ”Batavernas trohetsed till Claudius Civilis”, donerad år 1798. Den är för närvarande utlånad till Rijksmuseum i Amsterdam, där den fram till mitten av 2017 hänger i museets hedersgalleri jämte Rembrandts ”Nattvakten”. Därefter kommer målningen att placeras i Konstakademiens byggnad. Ett alternativ är att bevilja ett förnyat lån till Nationalmuseum, där målningen tidigare var deponerad mellan 1866 och 2013. Det sker under förutsättning att det framöver utgår en rimlig kompensation till gagn för Konstakademiens verksamhet.

I Konstakademiens viktiga uppdrag ingår att förvalta fonder och stiftelser med särskilda ändamål att stötta enskilda konstnärers och arkitekters arbete. För närvarande utvecklas fler former för att ytterligare stärka konstnärer och arkitekter som mottar arbets- och resestipendier från Akademien. Det sker genom att parallellt erbjuda utställningsstipendier på Fredsgatan 12. En målsättning är att även ställa Sveriges finaste ateljéer på det högsta våningsplanet till stipendieverksamhetens förfogande, till fromma för konstnärer, arkitekter och studenter inom Akademiens intresseområden. Konstakademien lämpar sig särskilt väl för att vara samlingspunkten för oberoende diskussioner om bildning, utbildning, konst, kultur samt samhälls- och stadsbyggnadsutvecklingsfrågor. Akademiens arbete bygger på möten över generationsgränserna. Erfarna kolleger bjuder in och stöttar yngre konstnärer och arkitekter i sin utveckling. Utbildningsuppdraget från 1735 är grunden för dagens kollegiala stöd.

Trots sina magnifika tillgångar är Konstakademien fortsatt beroende av att samla externa medel för att bedriva, utveckla och finansiera den dagliga verksamheten. Med Jubileumsåret 2018 i fokus önskar den 280-åriga institutionen uppmärksamma om den viktiga kraft den ämnar vara för lång tid framöver.

Utställningskommissarier är: Ständig sekreterare Susanna Slöör och Intendent Elisabeth Alsheimer Evenstedt. Akademiledamoten Kjell Strandqvist kommer att bistå framöver vid framtagande av kollektioner ur Jubileumsamlingen vid omhängningar.

More information: konstakademien.se

Upcoming Exhibition

Bella Rune

Digging

12.3—16.4 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com