Carl Hammoud

Retropective

3.10 - 8.11 2009

Galleri Magnus Karlsson is pleased to present Carl Hammoud’s third solo exhibition in the gallery.

The exhibition Retrospective is no regular retrospective. The title refers to ‘looking back’ and is also the name of Carl
Hammoud’s first video work. Thousands of photos have been merged to visualize the process of making the paintings in the exhibition. The compressed flashback presents a course of events where the history and development quickly flickers in front of us.
The paintings in the exhibition depict a world where nothing is what it appears to be. The perspectives are distorted, the laws of gravity annulled and the light sources appears to shine both from the outside and from within the portrayed objects. With the same duality as in the use of the title, Carl Hammoud experiments with the concepts of time, memory, variability and reconstruction. Topics where the research is as important as the answers.
In Reconstruction Hammoud recreates one of his own works from 2001 with a method similar to the one used at crime scenes – a staging of events that allows an accurate review in hindsight. The reconstruction of the work, which is originally painted from a pre-nine-eleven photo of a New York view, creates a kind of extended time span where every brushstroke, explanation and repetition displaces the moment towards an eternity. Ex post Facto shows a scene that has collapsed completely, perhaps due to tropical storms, hurricanes or earthquakes. But the work shows no sky or earth, no growths or stones. Only manufactured objects placed in front of a light source, as if on a light table, where the catastrophe is traced to become an aesthetically rhyming composition. The trilogy Lifetime Achievement, exhibited in the third room in the gallery, describes the artistic process and it’s conditions. An epilogue where the borders between creation, time and reality are completely erased.

Svenska: 

Galleri Magnus Karlsson har glädjen att presentera Carl Hammouds tredje separatutställning på galleriet.
Utställningen Retrospective är ingen regelrätt retrospektiv. Titeln syftar på att ‘se tillbaka’ och är också namnet på Carl Hammouds första videoverk där tusentals foton sammanfogats för att skildra utställningens tillblivelse. Filmens komprimerade tillbakablick spelar upp ett skeende där verkens historia och utveckling hastigt flimrar förbi oss.
Målningarna i utställningen gestaltar en värld där inget är vad det ser ut att vara. Perspektiven är förvrängda, tyngdlagarna upphävda och ljuskällor tycks både ligga utanför och inuti de avbildade föremålen. Med samma dubbeltydighet som titeln erbjuder, laborerar Carl Hammoud med begrepp som tid, minne, föränderlighet och rekonstruktion. Frågeställningar där sökandet i sig är lika viktigt som svaren.
I Reconstruction återskapar Hammoud ett av sina egna verk från 2001 med en metod liknande den som används på
brottsplatser – en iscensättning av ett händelseförlopp som tillåter en noggrann genomgång i efterhand. Rekonstruktionen av verket, vars ursprungliga förlaga är ett foto från New York, taget före elfte september, skapar ett slags expanderad tidsrymd där varje penseldrag, förtydligande och upprepning förskjuter ögonblicket mot en oändlighet. Ex Post Facto visar en scen som helt kollapsat, kanske på grund av tropiska stormar, orkaner eller jordbävningar. Men i verket finns ingen himmel eller jord, inga växter eller stenar. Endast fabricerade objekt som är placerade framför en ljuskälla, liksom på ett ljusbord, där katastrofen kalkeras för att bli en estetiskt rimmande komposition. Trilogin Lifetime Achievement, som visas i galleriets tredje rum, skildrar den konstnärliga processen och dess förutsättningar. En epilog där gränserna mellan skapande, tid och verklighet helt suddas ut.

Exhibitions: 

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Hellvi Kännungs is closed until next summer.
The gallery in Stockholm is closed for the summer.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com