Ulf Lundin

Headlong - Brick Wall

21–23.3 2014, Studio 17, Stavanger, Norway

An exhibition about bureaucratic barriers, futility and the will to be free.

Participating artists are
MINNA HENRIKSSON (FI)
ULF LUNDIN (SE)
MARTE HODNE HAUGEN (NO)
RUBEN WÄTTE (SE)
KANSLIBYRÅN (John Huntington & Per-Arne Sträng, SE)

We can see how walls are towering higher and higher, recent barriers hinder our movements. The paths through mountains of paper and reception areas become tangled and narrow. Navigation through the shrubbery of society becomes more difficult, the maps are constantly redrawn and the sets of rules rewritten. Bureaucracy becomes a vast shapeless mass: A body that hangs over us like a heavy cloud, which produces a thick moist fog. Here we are together, with thorough structures, administrative departments and governmental evaluations. But why aren’t things getting better? Why is it impossible to overview? Everyone can see it is getting darker, the fog transform our neighbors to gloomy shapes. Distinguishing the ghosts of imagination from real zombies becomes harder.

Bureaucracy and regulations in a democratic country should be a reflection of public opinion. Where everyone is equal before the law, everyone has access to public institutions, all have extensive and easily accessible information about society and are given the tools to understand the structure and design of the system. But this reality is seldom the case; citizens often face an impenetrable barrier of bureaucracy that can sometimes seem insurmountable. This feeling of incomprehension and alienation is a collective experience.

As more barriers are built in the Nordic countries the current political development adds fuel to the fire and creates a loss in the accessibility that many groups have to societal institutions. This development is mainly a problem for marginalized groups. For example: xenophobic or “immigration critical” groups is raising mental and social fences between citizens of different backgrounds, and a strengthened neoliberal agenda makes the income gaps wider and separates rich from poor, healthy from sick and workers from unemployed. In these processes bureaucracy becomes a tool that separates citizens from decision makers.

But in this development we can see tiny lights that distinguish themselves from the surroundings, they are plenty. They are the small actions, the multitude of thin voices, they are the rule benders and the pathfinders, those who loosen the tight noose of the neck tie. The ones that brick by brick are trying to dismantle the towering walls.

Curated by: Kanslibyrån, www.kanslibyran.se
Opening: Thursday 20 March 19:00
Visit: Friday 21 March - Sunday 23 March, 12-17

Svenska: 

En utställning om byråkratiska barriärer, meningslöshet och viljan att vara fri.

Medverkande konstnärer är:
MINNA HENRIKSSON (FI)
ULF LUNDIN (SE)
MARTE HODNE HAUGEN (NO)
RUBEN WÄTTE (SE)
KANSLIBYRÅN (John Huntington & Per-Arne Sträng, SE)

Vi kan se hur murar reser sig högre och högre, nya barriärer hindrar vår framfart. Stigarna mellan pappersberg och receptionsdiskar blir snårigare och smalare. Att navigera genom samhällets undervegetation blir svårare, kartorna ritas hela tiden om och regelverken förändras. Byråkratin blir till en vidsträckt oformlig massa: En kropp som hänger över oss som ett tungt moln, som ger upphov till en tjock fuktig dimma. Här står vi nu tillsammans, med noggranna strukturer, administrativa avdelningar och statliga utredningar. Men varför blir det då inte bättre? Varför är det omöjligt att få en överblick? Alla kan se att det blir mörkare, dimman förvandlar våra grannar till mörka skepnader. Att urskilja hjärnspökena från de verkliga gengångarna blir svårare.

Byråkrati och bestämmelser i ett demokratiskt land borde vara en spegling av den allmänna opinionen. Där alla är lika inför lagen, alla har tillgång till de offentliga institutionerna, alla har omfattande och lättillgänglig information om samhället och ges verktyg att kunna förstå konstruktionen och utformningen av systemet. Men denna verklighet stämmer sällan och medborgare står ofta inför en svårforcerad barriär av byråkrati som ibland kan te sig oöverstiglig. Denna känsla av oförstående och utanförskap är en kollektiv erfarenhet.

Fler barriärer byggs i de nordiska länderna och den pågående politiska utvecklingen gör att många grupper har mindre tillgång till samhällets institutioner. Detta kanske framförallt gäller utsatta grupper, där t.ex. Främlingsfientliga eller “invandringskritiska” grupper reser mentala och sociala stängsel mellan medborgare från olika bakgrund, och en stärkt nyliberal agenda gör inkomstklyftorna större och skiljer rik från fattig, frisk från sjuk och arbetare från arbetslös. I denna process blir byråkrati ett redskap som separerar medborgare från makthavare.

Men i denna utveckling kan vi urskilja små ljuspunkter som urskiljer sig från bakgrunden, de är många. De är de små handlingarna, en mängd av tunna röster, de är regelböjarna och stigfinnarna, de som lossar på slipsknutens hårt knutna snara. De är de som sten för sten försöker att montera ner de högresta murarna.

Curerad av: Kanslibyrån, www.kanslibyran.se
Vernissage: Torsdag 20 Mars 19.00
Öppettider: Fredag 21 Mars - Söndag 23 Mars 12-17

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12–5 pm
Saturday 12–4 pm
Or by appointment.

Opening hours during Easter:
Thursday 18.4 12–4 pm
Friday–Saturday: Closed

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com