Sofia Hultén, Klara Kristalova, Hans Lannér, Maria Miesenberger & Lars Tunbjörk

Varje morgon solen kommer / Every Morning Comes the Sun, Hellvi Kännungs, Gotland

6–28.7 2013, Hellvi Kännungs, Gotland

This summer’s exhibition at Hellvi Kännungs brings together five artists from different generations and traditions. The exhibition title is inspired by Neil Young’s song Ramada Inn where the lyric line Every Morning Comes the Sun repeats as a kind of mantra. It is a reminder of the passage of time and how our repetitively structured daily matters has a central role in our lives. Everyday life is a mutual theme among the artists in this exhibition.

The objects around us wear out and our physical environments transform due to our everyday cyclical routines as time passes by. But in Hultén’s works, which consists of five structures of familiar objects from an urban space, time has adopted other patterns. A chain of events as well as the artist’s reconstruction of different objects has been repeated in varying order. The process becomes a game with the passage of time. A beginning and an ending from various positions, but time itself never change direction. Hultén’s reconstructions appear to be left in a hurry, a sweater is thrown on a fence, but in a gesture to mix fiction and reality it is in fact carefully positioned. Nothing is rejected or thrown offhandedly. How are things organized when we leave a place or when the sun goes down? What do we bring into tomorrow and all the days that follow? Material things, our physical environment or the self is neither static nor constant.

Miesenberger’s glass tries nevertheless to capture time and something that is constant, possibly in an attempt to distil a piece of eternity. Here she shows a series of glass sculptures from uranium glass that were created during a residency at Ann Wolff, in Kyllaj, Gotland last summer. Uranium glass has a half life of 4.5 billion years. A torso, a brain, a (body) shape, a sequence of events, a piece of a self has been encapsulated in the glass and rescued from mortality, in a movement towards getting in touch with time in the present.

4.5 billion years is an incredible number of days. Although it sometimes feels like they pass us by in high-speed. In Hans Lanner’s images, scenes taken from the everyday-life is passing by like silhouettes and hints of buildings viewed through a window on a moving train. Some details have been given special attention while surroundings passes by in a blur. We are still moving forward, between life’s different days and places. The sites appear familiar at the same time as they dissolve into non- places in the constant movement. The few selected details helps entire scenes to become engraved into our memory. A streak of light, a scent, a blue jar or a cat stays with us (and throws a shadow over what we forget). When we look back, with presence or in a dream, we pile up these details, layer by layer into a new whole, a new day and a new self. Lannér spent five months in a small remote village near Mount Kenya. The series, made with dry pastels and watercolour, that he shows reflect the experience of staying at one particular location for a long time.

The morning sun brings a transition from night to day, from sleep to awakening from the unconscious to the conscious. It is in this borderland Kristalova’s characters, here presented in a number of larger works on paper, lingers. In the “in-between”, in the everyday’s inner world, just before we direct our attention outwards, to our daily duties. The inner world contains our memories and fantasies, and out of this abstract world her characters appear, as if to embody a certain state of mind. They face the viewer in a room where the self is able to discover its various mirror images. The characters, that borrows their expressions from fables and mythology, do not belong in a fantasy world but are real-life narratives and investigations of general human failings, disruptive emotions and of what it means to be human.

It is where reality is present and when our worldly duties become highlighted that Tunbjörk find his scenes that sometimes turn into structures and abstract expressions. Tunbjörk presents photographs from an ongoing photographic work from various situations in shopping malls and stores. Like Hultén, he works with repetition and points at human consumption and the obscure sides of existence. He does not devote attention to life’s ceremonial or major events that already have a designated place in our memory. In his photographs he perpetuates the absurdity of life’s recurring trivialities.

More information about the exhibition.
More information about Hellvi Kännungs.

Please contact the galley for more information and visuals.

Opening Reception Saturday July 6, 12–4 pm!

Gallery hours:
Every day 12–4 pm.
or by appointment.
+46708/106906 or +46498/22 80 42

Address:
Hellvi Kännungs 207, 624 50 Lärbro, Gotland, Sweden

Sofia Hultén is born in 1972 in Stockholm. She lives and works in Berlin, Germany.
More information: www.sofiahulten.de, www.nordenhake.com, www.konradfischergalerie.de
Klara Kristalova is born in 1967 in Prag. She lives and works in Norrtälje, Sweden.
Hans Lannér is born in 1947 in Skene, Sweden. He lives and works in Stockholm, Sweden.
Maria Miesenberger is born in 1965 in Svalöv, Sweden. She lives and works in Stockholm, Sweden.
More information: www.larsbohmangallery.com
Lars Tunbjörk is born in 1956 i Borås, Sweden. He lives and works in Stockholm, Sweden.
More information: www.gungallery.se

Thanks to Galerie Nordenhake, Konrad Fischer Galerie, Lars Bohman Gallery and Gun Gallery for collaboration with this exhibition.

Svenska: 

Sommarens utställning på Hellvi Kännungs sammanför fem konstnärer ur olika generationer och traditioner. Titeln Varje morgon solen kommer är löst inspirerad av Neil Youngs låt Ramada Inn där textraderna Every Morning Comes the Sun återkommer som ett slags mantra. Det är en påminnelse om tidens gång och hur våra återkommande inrutade sysslor har en central roll i våra liv. Just det vardagliga är ett genomgående tema bland utställningens konstnärer.

Tingen omkring oss och våra levda miljöer slits och omvandlas efter våra vardagliga cykliska rutiner så länge tiden fortsätter framåt. Men i Hulténs verk, som består av fem strukturer av bekanta objekt från ett stadsrum, har tiden antagit andra mönster. Ett händelseförlopp, konstnärens rekonstruktion av olika objekt, har upprepats men i varierande ordning. Processen blir en lek med tidens gång. En början och ett avslut från olika håll, men tiden byter aldrig riktning. Hulténs rekonstruktioner ter sig vara lämnade i all hast, en tröja är kastad på ett stängsel, men som i en gest för att blanda fiktion och verklighet i själva verket är omsorgsfullt placerade. Inget är förkastat eller ditslängt. Hur är tingen ordnade när vi lämnar en plats eller när solen gått ner? Vad tar vi med oss till imorgon och alla dagar som följer? Varken materia, våra levda miljöer, eller jaget är statiskt eller konstant.

Miesenbergers glas försöker ändå gripa fast i tiden och något konstant, möjligen ett försök att destillera ett stycke evighet. Här visar hon en serie glasskulpturer av uranglas som tillkom genom en stipendievistelse hos Ann Wolff i Kyllaj på Gotland förra sommaren. Uranglaset har en halveringstid på 4,5 miljarder år. En torso, en hjärna, en (kropps) form, ett händelseförlopp, en bit av Jaget har blivit inkapslat i glaset och räddat från förgängligheten, i en rörelse mot att komma i närkontakt med tiden i nuet.

4,5 miljarder år är ett ofattbart antal dagar. Även om det ibland känns som att de försvinner förbi oss. I Hans Lannérs bilder passerar vardagens scener förbi likt siluetter och antydningar till byggnader betraktat genom ett tågfönster. Vissa detaljer har givits särskild uppmärksamhet medan omgivningar svischar förbi. Vi rör oss fortfarande framåt, mellan livets olika dagar och rum. Platserna ter sig bekanta samtidigt som de löser upp sig till ickeplatser i den ständiga rörelsen. Genom få markerade detaljer, fastnar tydliga scener i minnet. En ljusstrimma, en doft, ett blått krus eller en katt etsar sig fast (och skuggar det vi samtidigt glömmer). När vi tittar tillbaka, med närvaro eller i drömmen så konstruerar vi ihop dessa detaljer, lager på lager till en ny helhet, en ny dag och ett nytt jag. Hans Lannér tillbringade fem månader i en liten avlägsen by nära Mt Kenya. Serien med kritor och akvareller som han visar avspeglar erfarenheten av att vistas på en och samma plats under en längre tid.

Morgonsolen tar med sig en övergångsprocess, från natt till dag, från sömn till det vakna och från det omedvetna till det medvetna. Det är i det gränslandet Kristalovas karaktärer, här presenterat i ett antal större arbeten på papper, dröjer sig kvar. I på-gränsen-till, i vardagens inre värld, innan vi riktar vår uppmärksamhet utåt till våra dagliga plikter. I den inre världen finns våra minnen och fantasier och ut ur denna abstrakta värld kommer hennes karaktärer ut som för att förkroppsliga ett visst sinnestillstånd. De möter betraktaren i ett rum där jaget har möjlighet att upptäcka sina olika spegelbilder. Figurerna, som lånar uttryck från fabler och mytologi, hör inte hemma i en fantasivärld utan är högst verkliga narrativ och analyser av allmänmänskliga tillkortakommanden, omvälvande känslor och av vad det innebär att vara människa.

Det är där verkligheten gör sig påmind, där våra världsliga plikter blir påtagliga, som Tunbjörk finner sina scener som ibland övergår till konstruktioner och abstrakta kompositioner.Tunbjörk visar här fotografier ur ett pågående fotografiskt arbete från olika situationer från köpcentran och butiker. Likt Hultén använder han gärna repetition och pekar på mänsklig förbrukning och existensens undanskymda sidor. Han vänder inte uppmärksamheten mot livets ceremoniella eller stora händelser som redan har en utnämnd plats i vårt minne, utan förevigar i sina fotografier knivskarpt det absurda i trivialitetens återupprepning.

Mer information om Hellvi Kännungs

Kontakta galleriet för mer information och pressbilder.


Välkommen till vernissage lördag 6 juli kl. 12.00–16.00!

Öppettider:
alla dagar 12.00–16.00
samt efter överenskommelse
0708/106906 eller 0498/22 80 42

Adress:
Hellvi Kännungs 207, 624 50 Lärbro, Gotland

Sofia Hultén är född 1972 i Stockholm och bor och arbetar i Berlin, Tyskland. Mer information: www.sofiahulten.de, www.nordenhake.com, www.konradfischergalerie.de
Klara Kristalova är född 1967 i Prag, bor och arbetar i Norrtälje, Sverige.
Hans Lannér är född 1947 i Skene, bor och arbetar i Stockholm.
Maria Miesenberger är född 1965 i Svalöv, bor och arbetar i Stockholm. Mer information: www.larsbohmangallery.com
Lars Tunbjörk är född 1956 i Borås, bor och arbetar i Stockholm. Mer information: www.gungallery.se

Tack till Galerie Nordenhake, Konrad Fischer Galerie, Lars Bohman Gallery och Gun Gallery för samarbete kring denna utställning.

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently closed for the holidays

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com