Peter Köhler | Through the Looking-Glass

11 November 2021 - 15 January 2022
Press release

(Scroll for Swedish)

We are pleased to announce Peter Köhler’s sixth solo exhibition at the gallery. Through the Looking-Glass presents drawings in ink and acrylic from the last two years and borrows its title from Lewis Carrol’s novel from 1871. American plant folklorist and author Corinne Boyer has written a text for the exhibition. In connection with the exhibition the gallery publishes a facsimile catalogue of the seven meter long work Black Book (2019) that is in the collection of Moderna Museet, Stockholm.

 

Through the Looking-Glass
A Portal into the Dark Fairy Tale

 

The ‘Looking-Glass’ is an older term for a mirror, and in times past even just the word ‘Glass’ would suffice for referring to this object so benign and yet mysterious. As mirrors were once thought to be an opening that led into the spirit world, it is understandable to see them as a portal yet again, when we consider the inner landscapes of artist Peter Köhler. At once, the looking glass becomes an entrance into not only another realm, but into a vast land of strange terrain where things are not at once what they seem.
     To travel into the Looking-Glass then, we can expect to experience something extraordinary, at times unsettling, and yet wholeheartedly familiar. For this is the way that not just any fairy tale, but a dark tale works upon the human heart. The desire to understand something other than our comfortable and secure self-created life is powerful. Through the Looking-Glass, there awaits a story begging to be told. As one walks metaphorically into these images, many tender layers unfold. Our own inner secrets and desires are activated, as are the forces that repel them. As we observe the content therein, the shapes that we identify and the colors that we recognize are upon further inspection not what we first encountered. This is because the classic indicators of a dark fairy tale are present: symbols of death and its process, supernatural entities associated with evil powers, uncomfortable or impossible tasks, ill-omened animals and plants, grotesque and beautiful combinations, intertwining together. Along side these elements are in turn the mundane aspects of life, the common pathways that we are used to walking upon. The genius of these works lies in the way that they cleverly entice one closer by the familiar shapes that suddenly transform before our very eyes into something older, darker and far more intriguing than what we first expected.
     For it is the attraction into something occult and hidden that dwells within most souls. Lurking within the Looking-Glass are remnants of age-old tales that reveal themselves as not only uncanny characters interacting within a curious theater of both natural and supernatural design. Somehow, we know the tales without the words, for here they are beholden in pictures. The two-dimensional scenes become alive and wake within us a narrative that at once understands the meaning. That is for each person to find for themselves, those who go Through the Looking-Glass and surrender to the complexity of Peter’s atypical detailing of ink and paint. It may come as a surprise what inspirations are born from participating in this exhibition, as a quiet observer. Indeed, that is the work of the artist, to meet the observer in some way in the between spaces, where the golden coins of Memory and the silver threads of Fate are exchanged. It is from that inner place that the art works upon one, and therefor sets into motion its own magics, from the inside out.

 

–Corinne Boyer

 

Peter Köhler was born 1971 in Stockholm, Sweden, where he lives and works. Education at the Royal Institute of Art, Stockholm, Sweden (1995–2000). Selected solo exhibitions: Teckningsmuseet, Laholm, Sweden (2020), Kulturcentrum / Konsthallen, Sandviken, Sweden (2019), Chart Art Fair, Galleri Magnus Karlsson, Copenhagen, Denmark (2018), Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Sweden (2017, 2015, 2012, 2010, 2009), Gerlesborgsskolan Bohuslän, Sweden (2014), Tobey Fine Arts, New York, US (2006, 2003), Galleri 54, Gothenburg, Sweden (2005), Botkyrka konsthall, Sweden (2004), Brändström & Stene, Stockholm, Sweden (2002). In 2018 he was one of the selected contemporary artists in the exhibition Bloomsbury Sprit at Artipelag, Sweden. He has completed several public commissions and is represented in private and public collections in Sweden, Europe and the US.

 

Corinne Boyer is a folk herbalist, teacher, and writer with a passion for traditions surrounding plants and folk magic. Her books include Under the Witching Tree (2017) and Under the Bramble Arch (2019) published by Troy Books and Plants of the Devil (2017), Dream Divination: Plants in Northwestern European Traditions (2021) published by Three Hands Press. Her latest book The Witch’s Cabinet (Three Hands Press, 2021) is illustrated by Peter Köhler.

 

--

 

Vi har glädjen att presentera Peter Köhlers sjätte separatutställning på galleriet. Through the Looking-Glass visar teckningar i tusch och akryl utförda de senaste två åren och lånar sin titel från den brittiske författaren Lewis Carolls roman från 1871 (Alice i Spegellandet). Den amerikanska folkloristen och författaren Corinne Boyer har skrivit en text till utställningen. I samband med utställningen ger galleriet ut en faksimil katalog av det sju meter långa verket Svartbok (2019) som ingår i Moderna Museets samling.

 

Through the Looking-Glass – I Spegellandet
En dörr till den mörka sagan

 

”Looking-Glass” är gammal engelska för spegel. Och förr i tiden räckte det med att använda ordet ”Glass” för att benämna detta nyttiga men mystiska föremål. Speglar uppfattades en gång som ingångar till andevärlden så det är inte långsökt att betrakta dem som dörrar i samband med konstnären Peter Köhlers inre landskap. Spegeln blir inte bara porten till ännu en värld utan även till ett vidsträckt land med en främmande terräng där saker inte alltid är vad de verkar vara.
     När vi reser in i Spegellandet kan vi vänta oss att uppleva något exceptionellt, som ibland är obehagligt och ändå helt och hållet välbekant. Så påverkas människohjärtat inte av vilken saga som helst, utan bara av mörka historier. Önskan att förstå något som går utöver de bekväma och trygga liv vi själva skapat åt oss är stark. I Spegellandet väntar en saga som pockar på att berättas. När vi metaforiskt stiger in i bilderna visar de sig bestå av många skira lager. Våra egna inre hemligheter och begär aktiveras – liksom de krafter som stöter bort dem. Vid närmare betraktande av innehållet visar sig de till synes igenkännbara formerna och färgerna vara något annat än vi trodde. Så är det eftersom de genomsyras av den mörka sagans klassiska kännetecken: symboler för döden och döendet, övernaturliga varelser som förknippas med onda krafter, otäcka eller omöjliga uppgifter, olycksbådande djur och växter, kombinationer av groteskeri och skönhet, sammanflätat. Parallellt med detta finns också inslag ur vardagslivet, de vanliga stigar vi ofta vandrat. På ett sinnrikt sätt lockar verken till sig oss med välbekanta former som plötsligt förvandlas till något annat inför vår blick, något ålderdomligare, dystrare och mycket mer fascinerande än vi först väntade oss.
     För suget efter det ockulta och fördolda finns ju i de flesta människors inre. Spegellandet är fyllt av spår från uråldriga sagor som visar sig vara något mer än enbart skrämmande gestalter i ett märkligt, både naturligt och övernaturligt drama. Vi känner till sagorna även utan orden, för här är de, gestaltade i bild. De tvådimensionella scenerna blir levande och väcker en berättelse inuti oss som genast är begriplig och fylld av mening. Men den måste vi hitta på egen hand – var och en av oss som träder in i Spegellandet och kapitulerar inför komplexiteten i Peters atypiska detaljarbete med tusch och färg. Det kan kännas överraskande hur inspirerande det är att ta del av den här utställningen som tyst betraktare. Men det är ju konstnärens uppgift: att på något vis möta betraktaren i mellanrummen och byta minnets guldmynt mot ödets silvertrådar. Det är från den inre platsen som konsten påverkar oss och sätter sin egen magi i rörelse – inifrån och ut.

 

– Corinne Boyer

Översättning: Magnus Nordén

 

Peter Köhler är född 1971 i Stockholm, där han bor och arbetar. Han är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan, Stockholm (1995–2000). Separatutställningar i urval: Teckningsmuseet, Laholm (2020), Kulturcentrum / Konsthallen, Sandviken (2019), Chart Art Fair, Galleri Magnus Karlsson, Köpenhamn (2018), Galleri Magnus Karlsson (2017, 2015, 2012, 2010, 2009), Gerlesborgsskolan Bohuslän (2014), Tobey Fine Arts, New York (2006, 2003), Galleri 54, Göteborg (2005), Botkyrka konsthall (2004), Brändström & Stene, Stockholm (2002). 2018 var han en av de samtida konstnärerna i utställningen Bloomsbury Sprit på Artipelag. Han har även gjort ett flertal offentliga utsmyckningar och finns representerad i privata och offentliga samlingar i Sverige, Europa och USA.

Corinne Boyer är en folklorist, lärare och författare med inriktning på traditioner som rör växter och folktro. Hon har bl.a. gett ut böckerna Under the Witching Tree (2017) och Under the Bramble Arch (2019) på förlaget Troy Books och Plants of the Devil (2017), Dream Divination: Plants in Northwestern European Traditions (2021) på Three Hands Press. Hennes senaste bok The Witch’s Cabinet (Three Hands Press, 2021) är illustrerad av Peter Köhler.

Works
Installation Views