Bruno Knutman | Allvarstider / Serious Times

11 October - 9 November 2014
Press Release

(Scroll down for Swedish)

 

Galleri Magnus Karlsson is proud to present the exhibition Serious Times by Bruno Knutman. It is the artist’s first solo exhibition with the gallery, and the first solo presentation in Stockholm since his exhibition Homo Sapiens at Liljevalchs Konsthall in 1998. 

 

Bruno Knutman (b.1930) had his first exhibitions in the late 1950’s. Among other things he has been called the first pop-artist of Sweden. He has exhibited regularly, but sporadically, and mostly in art institutions and museums in smaller Swedish cities. During the 60’s, 70’s and 80’s he was much appreciated for his peculiar ink drawings, many of which are collected in the book Runt hörnet (Around the Corner, 1986). He stopped drawing when his favourite pencil went out of production and ever since then painting has been his main expression. In the autumn of 2010 Lunds Konsthall opened his solo exhibition Wolf before the door, which gained much attention and enabled many to rediscovered his art. He has also recently participated in important group exhibitions as Stargazer (curated by Mamma Andersson at Sven Harry’s Konstmuseum, Stockholm), Hjärtat sitter till vänster (Gothenburg Museum of Art), I Linje (Liljevalchs Konsthall, Stockholm) and Moderna Fabler (Millesgården, Stockholm). In the spring of 2012, Galleri Magnus Karlsson presented a selection of Bruno Knutman’s works at Market Art Fair in Stockholm, a presentation that can be seen as a preview of Serious Times

 

In Knutman’s later paintings there is a recurring intense darkness with references to his childhood in the shadows of World War II. As a child in Malmö in the south of Sweden he could see the military search lights on the other side of the channel (Denmark) and he still remembers the presence and imminent threat of war. Existential issues and relationship problems are raised in the images that often uses recurring symbols, shapes and characters. Signs and themes that have followed and developed in Knutman’s imagery from teenage drawings up till today. Humour is also an important part in Knutman’s paintings. Intertwined with the seriousness it injects a remarkable, somewhat absurd, quality into the work.

 

”...Many others are also attracted by Bruno Knutman’s art, by its weight and lightness and by its many layers. Viewers are impressed by his visual and technical skill, but perhaps even more by his unpredictability, his career outside of all current movements in art, his superior lack of interest in any conventional notion of quality. Crucially, he knows how to discard and re-evaluate all acquired knowledge to arrive where he must arrive each time – at a perceptually new visual account of his own self...”

 

Excerpt from Anders Kreuger’s catalogue text for the exhibition Wolf before the Door at Lunds Konsthall, Sweden, 2010.

 

--

 

Galleri Magnus Karlsson har glädjen att presentera utställningen Allvarstider av Bruno Knutman. Det är konstnärens första separatutställning på galleriet och den första i Stockholm sedan hans teckningsutställning Homo Sapiens på Liljevalchs Konsthall 1998.

 

Bruno Knutman (f.1930) har varit verksam sedan slutet av 1950-talet, och har bl.a. kallats Sveriges förste popkonstnär. Han har ställt ut regelbundet, men sporadiskt, och mestadels i konsthallar och museer runt om i landet. Under 60-, 70- och 80-talet fick hans säregna tuschteckningar stor uppmärksamhet och många av dem finns samlade i boken Runt hörnet (Kalejdoskops förlag, 1986). Tecknandet upphörde i och med att hans favoritpenna slutade tillverkas och måleriet har varit basen i hans konstnärskap sedan dess. Hösten 2010 visade han utställningen Här står vargen för dörren på Lunds Konsthall som rönte stor uppmärksamhet och gjorde att många upptäckte hans konst på nytt. Han har också på senare år deltagit i viktiga grupputställningar som Stargazer (curerad av Mamma Andersson på Sven-Harrys konstmuseum), Hjärtat sitter till vänster (Göteborgs Konstmuseum m.fl.), I Linje (Liljevalchs Konsthall) och Moderna Fabler (Millesgården m.fl). Våren 2012 visade vi ett urval av verk på konstmässan Market i Stockholm. En presentation som kan ses som en försmak av Allvarstider.

 

I Knutmans senare målningar finns en återkommande svärta och referenser till barndomen i andra världskrigets skugga. Som barn i Malmö såg han de sökande strålkastarna på andra sidan sundet och han minns ännu krigets påtagliga närhet och hotbild. Existentiella frågor och relationsproblematik tas upp i bilderna som ofta använder återkommande symboler, former och karaktärer. Tecken och teman som följt med och utvecklats hos Knutman från tidiga ungdomsbilder till idag. Humor är också viktigt i Knutmans bildvärld. När den flätas samman med det stora allvaret fyller det målningarna med en sällsam laddning.

 

”Även andra betraktare än konstnärer berörs av de många skikten, tyngden och lättheten i Bruno Knutmans konst. Man imponeras av hans visuella och tekniska skicklighet, men kanske ännu mer av hans oförutsägbarhet, hans arbete vid sidan av varje rådande konstriktning, hans suveräna ointresse för varje överenskommet kvalitetsbegrepp. Det avgörande är hans förmåga att åsidosätta och ompröva all förvärvad kunskap för att nå dit han måste nå varje gång – till den ständigt nya bildberättelsen om det egna självet.”

 

ur Anders Kreugers katalogtext för utställningen Här står vargen för dörren, Lunds Konsthall 2010.

Installation Views