Carl Hammoud | Recto Verso

8 May - 5 June 2021
Press Release

QUOTE

OVERVIEW

Press release

(Scroll down for Swedish)

 

We are pleased to announce Carl Hammoud’s sixth solo exhibition at the gallery. Recto Verso presents a series of paintings executed during the last year.

 

Books have been a recurring motif in Carl Hammoud’s imagery since his first exhibition at the gallery in 2005. He is interested in them both as objects and carriers of content. Hammoud has often worked with the concept of ​​the book as a portal to other ideas, another way of looking at his surroundings. They can be an opening to a world that is larger than the one we know, but at the same time more condensed and within reach.

 

The paintings in the exhibition show a series of still lifes with books. But we do not know what books we are looking at or what language they are written in. They are all without texts, labels or anything else that can identify them. Most of them stand up, on their heads or on their feet. Some of them turn their backs on us, in other cases we see the front. They may be reminiscent of figures or buildings. Rectangles whose color, proportions and depth may remind us of something we have seen, or something we think we have seen. A result of an accumulated experience where the components have different values, comparable to the thickness of a book. The thinner books balance with the support of the thicker ones, who can stand up without support. If you remove one of them you risk imbalance, which could cause them to fall against each other, creating a domino effect.

 

When we read books, we move through a third dimension – in depth. On one side of the fold, Recto, we see which way we have walked, what experiences we have had. On the other side, Verso, the unknown awaits. Many times we visualize what we cannot understand. We try to see it in front of us. What was previously veiled in darkness is now uncovered and the image we have created is illuminated. Much like our vision is depending on how different surfaces reflect light.

 

The light in the paintings fall in different directions both from the right and left sides. Or from the east and west. If you consider the movement of the sun across the sky, it can be seen as a way of experimenting with time, or encapsulating several time measures in the same space. The objects are released from their geographical coordinates and no longer have a given location or a given value.

 

A significant part of the work process has been focused on building the still lifes that serve as models for the paintings. The books have been balanced, twisted and turned in different constellations. With the help of lamps and mirrors, the lighting has been directed, reflected and dimmed. They have been ”painted” in real life before being applied to the two-dimensional surface. When the motifs finally reach the canvases, there are no guarantees as to which direction is right. Maybe the motif has been mirrored? Maybe it is reality that is unreal?

 

Our questions lead to new assumptions that are tested against the existing ones. We create new ideas and add them to the memory of the thoughts we have had, the experiences we have taken part in, the books we have read. But the closer the books are pushed together, the greater the risk that they will eventually tip over. It is merely in the hands of a light gust of wind or the movement of the earth’s rotation.

 

During the spring of 2021 Carl Hammoud is presented at Gothenburg Museum of Art in the exhibition Sten A Olsson’s Cultural Scholarships 2020. The motivation reads as follows:

 

Carl Hammoud’s works are characterized by concentrated observation and a feverish preoccupation with details and fragments. Recurrent themes are trust in art as a language and vessel, but also distrust of the image’s authority and awareness of its transience. The paintings zoom in and out, moving among remnants and ruins of our time. In a wider perspective, Carl Hammoud’s work is also about demarcation, examining the shift between memory and fiction, as well as questioning structures that define the fragile conditions of humans and civilization. For artistry that combines close-fitting precision with the melancholy of uncertainty, Carl Hammoud is awarded a 2020 scholarship from the Sten A Olsson Foundation for Research and Culture.

 

Carl Hammoud, b. 1976, lives and works in Stockholm, Sweden. He is educated at the Valand Academy of Fine Arts in Gothenburg (1999–2004) and has since then been exhibited regularly in galleries and museums in Europe, Asia and USA. Selected solo exhibitions: Gothenburg Museum of Art, Sweden (2021), Lora Reynolds Gallery, Austin, Texas, USA (2020, 2016, 2014, 2013), Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Sweden (2017, 2013, 2009, 2007, 2005), Eskilstuna Museum of Art, Sweden (2015), Baton Gallery, Seoul, South Korea, together with Jens Fänge (2012), Frieze Art Fair, London, UK (2011), Kalmar Konstmuseum, Sweden (2011), Malmö Art Museum, Sweden (2010), Gothenburg Museum of Art, Sweden (2010), Bellwether Gallery, New York, USA (2007). Selected group exhibitions: Ystad Art Museum, Sweden (2019), Trafo Kunsthal, Norway (2018), Moderna Museet, Malmö, Sweden (2016), Eskilstuna Museum of Art, Sweden (2015, 2010), Hangaram Art Museum, Seoul, South Korea (2015), County Museum of Gävleborg, Sweden (2015), Hellvi Kännungs, Gotland, Sweden (2015), Gothenburg Museum of Art, Sweden (2015), Magasin III – Museum for Contemporary Art, Sweden (2014, 2010), Borås Art Museum, Sweden (2009) and Göteborgs Konsthall, Sweden (2008). In 2012 he received Åke Andrén Foundation Art Scholarship and in 2020 The Sten A Olsson’s Culture Scholarship. He is represented in the collections of Moderna Museet, Stockholm, Sweden, Magasin III Museum and Foundation for Contemporary Art, Stockholm, Sweden, Malmö Art Museum, Sweden, Gothenburg Museum of Art, Sweden, Eskilstuna Museum of Art, Sweden, The Sten A Olsson Foundation, Sweden, British Museum, London, UK and Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, NY, USA.

 

--

 

Vi har glädjen att presentera Carl Hammouds sjätte separatutställning på galleriet. I utställningen Recto Verso visas en ny serie målningar som är utförda det senaste året.

 

Böcker har funnits med i Carl Hammouds motivvärld alltsedan debuten på galleriet 2005. Han har intresserat sig för dem som både form och bärare av innehåll. Hammoud har ofta arbetat med tanken om boken som en portal till andra idéer, ett annat sätt att se på sin omgivning. Det kan vara en öppning till en värld som är större än den man känner till, men samtidigt mer kondenserad och inom räckhåll.

 

Målningarna i utställningen visar en serie stilleben med böcker. Men vi ser inte vilka böcker vi betraktar eller vilket språk de är skrivna på. De är alla utan texter, etiketter och annat som kan identifiera dem. De flesta av dem står upp, på huvudet eller på foten. Några av dem har ryggen mot oss, i andra fall ser vi framsnittet. De för kanske tankarna till gestalter eller byggnader. Rektanglar vars färg, proportioner och djup kan påminna oss om något vi någon gång sett, eller något vi tror vi sett. Ett resultat av samlade erfarenheter vars beståndsdelar har olika värden, jämförbara med tjockleken på en bok. De tunnare böckerna balanserar med stöd av de tjockare, som har lättare att stå utan hjälp. Tar man bort en av dem riskerar man obalans och kanske faller någon av dem mot en annan, varpå en dominoeffekt skapas.

 

När vi läser böcker rör vi oss genom en tredje dimension – i djupled. På ena sidan falsningen, Recto, ser vi vilken väg vi vandrat. De erfarenheter vi tagit del av. På andra sidan, Verso, väntar det okända. Många gånger visualiserar vi det vi inte kan förstå. Vi försöker se det framför oss. Vad som tidigare varit beslöjat av mörker är nu avtäckt och bilden vi skapat är belyst. Ungefär som att seendet är beroende av hur olika ytor reflekterar ljus. 

 

Ljuset i målningarna faller i olika grad både från höger och vänster sida. Eller öst och väst. Följer vi solens rörelse över himlen kan man se detta som att laborera med tid, eller att kapsla in flera tidsmått i samma rum. Objekten frigörs från sina geografiska koordinater och har inte längre någon given plats eller något givet värde. 

 

En betydande del av arbetsprocessen har fokuserats på att bygga de stilleben som står som förlagor till målningarna. Böckerna har balanserats, vridits och vänts i olika konstellationer. Med hjälp av lampor och speglar har ljussättningen riktats, reflekterats och dämpats. De har ”målats” i det verkliga rummet innan de applicerats på den tvådimensionella ytan. När motiven slutligen nått dukarna finns inga garantier för vilken riktning som är den rätta. Kanske har motivet spegelvänts? Kanske är det verkligheten som är overklig? 

 

Våra frågor leder till nya antaganden som prövas mot de befintliga. Vi skapar nya idéer och tränger in dem i minnet bland de tankar vi haft, de erfarenheter vi tagit del av, de böcker vi läst. Men ju tätare böckerna skjuts ihop, desto större risk att de så småningom tippar. Det kan räcka med den lättaste vindpust, eller bara rörelsen från jordens rotation.

 

Under våren 2021 visas Carl Hammoud även på Göteborgs konstmuseum i utställningen Sten A Olssons kulturstipendium 2020. Motiveringen lyder:

 

Carl Hammouds arbeten kännetecknas av koncentrerad iakttagelse och febrigt flimrande upptagenhet vid detaljer och fragment. Återkommande teman är tilliten till konsten som språk och kärl, men också misstron mot bildens auktoritet och medvetenheten om dess flyktighet. Målningarna zoomar in och ut, rör sig bland nutidens lämningar och ruiner. I ett större perspektiv handlar Carl Hammouds verk också om gränsdragningar, att undersöka glidningen mellan minne och fiktion, samt att ifrågasätta ordningar som definierar människans och civilisationens bräckliga villkor. För ett konstnärskap som förenar stram precision med ovisshetens melankoli tilldelas Carl Hammoud stipendium för 2020 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

 

Carl Hammoud, f. 1976, bor och arbetar i Stockholm. Han är utbildad på Konsthögskolan Valand i Göteborg 1999–2004 och har sedan dess visats på gallerier och museer i Europa, Asien och USA. Separatutställningar i urval: Göteborgs Konstmuseum (2021), Lora Reynolds Gallery, Austin, Texas, USA (2020, 2016, 2014, 2013), Galleri Magnus Karlsson, Stockholm (2017, 2013, 2009, 2007, 2005), Eskilstuna Konstmuseum (2015), Baton Gallery, Seoul, Sydkorea, tillsammans med Jens Fänge (2012), Frieze Art Fair, London (2011), Kalmar Konstmuseum (2011), Malmö Konstmuseum (2010), Göteborgs Konstmuseum (2010), Bellwether Gallery, New York, USA (2007). Han har medverkat i grupputställningar på bl.a. Ystad konstmuseum (2019), Trafo Kunsthal, Norge (2018), Moderna Museet, Malmö (2016), Eskilstuna Konstmuseum (2015, 2010), Hangaram Art Museum, Seoul (2015), Länsmuseet Gävleborg (2015), Hellvi Kännungs, Gotland (2015), Göteborgs Konstmuseum (2015), Magasin III (2014, 2010), Borås Konstmuseum (2009) och Göteborgs Konsthall (2008). Han tilldelades Åke Andréns stiftelsens konstnärsstipendium 2012 och Stenastiftelsens kulturstipendium 2020. Han är representerad i samlingarna på bl.a. Moderna Museet, Stockholm, Magasin III Museum and Foundation for Contemporary Art, Stockholm, Malmö Konstmuseum, Göteborgs Konstmuseum, Eskilstuna Konstmuseum, Stenastiftelsen, British Museum, London och Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, NY.

Works
Installation Views