Market Art Fair 2012: Bruno Knutman

17 - 19 February 2012
Press Release

(Scroll down for Swedish)

 

Galleri Magnus Karlsson is pleased to present paintings by Swedish artist Bruno Knutman at this year’s edition of Market Art Fair in Stockholm. 

 

Bruno Knutman (born in 1930) has been called an ”artist's artist” often mentioned as a source of inspiration to a younger generation. He has been working as an artist since the late 1950s and is still active, but may be quite unknown to the general public. In the autumn of 2010 the comprehensive solo exhibition Här står vargen för dörren (Wolf before the door) opened at Lunds Konsthall, Sweden. It was widely reported and many discovered his art again. Lately he has also participated in Swedish important group exhibitions like Hjärtat sitter till vänster (My Heart is to the left) at Göteborgs Konstmuseum), I Linje (In Line) at Liljevalchs Konsthall, Stockholm and Moderna Fabler (Modern Fables at Millesgården, Stockholm. At Market we will show a selection of paintings from recent years. In parallel with Market we present works on paper in the inner room of the gallery.

 

In Knutman’s later paintings there is a recurring intense darkness with references to his childhood in the shadows of World War II. As a child in Malmö in the south of Sweden he could see the military search lights on the other side of the channel (Denmark) and he still remembers the presence and imminent threat of war. Existential issues and relationship problems are raised in the images that often uses recurring symbols, shapes and characters. Signs and themes that have followed and developed in Knutman’s imagery from teenage drawings up till today. Humour is also an important part in Knutman’s paintings. Intertwined with the seriousness it injects a remarkable, somewhat absurd, quality into the work.

 

”...Many others are also attracted by Bruno Knutman’s art, by its weight and lightness and by its many layers. Viewers are impressed by his visual and technical skill, but perhaps even more by his unpredictability, his career outside of all current movements in art, his superiour lack of interest in any conventional notion of quality. Crucially, he knows how to discard and reevaluate all acquired knowledge to arrive where he must arrive each time – at a perceptually new visual acount of his own self...”

Excerpt from Anders Kreuger’s catalogue text for the exhibition Här står vargen för dörren (Wolf before the door) at Lunds Konsthall, Sweden, 2010.

 

--

 

Galleri Magnus Karlsson har glädjen att presentera målningar av Bruno Knutman på årets upplaga av Konstmässan Market. 

 

Bruno Knutman (f.1930) har kallats en ”konstnärernas konstnär” som ofta nämns som inspirationskälla till en yngre generation. Han har varit verksam sedan slutet av 1950-talet och är fortfarande aktiv, men kan uppfattas som något av en doldis för den breda allmänheten. Hösten 2010 visade han utställningen Här står vargen för dörren på Lunds Konsthall som fick stor uppmärksamhet och gjorde att många upptäckte hans konst på nytt. Han har också på senare år deltagit i viktiga grupputställningar som Hjärtat sitter till vänster (Göteborgs Konstmuseum m.fl.), I Linje (Liljevalchs Konsthall) och Moderna Fabler (Millesgården m.fl). På Market kommer vi att visa målningar utförda de senaste åren. Parallellt med Market visar vi arbeten på papper i galleriets inre rum.

 

I Knutmans senare målningar finns en återkommande svärta och referenser till barndomen i andra världskrigets skugga. Som barn i Malmö såg han de sökande strålkastarna på andra sidan sundet och han minns ännu krigets påtagliga närhet och hotbild. Existentiella frågor och relationsproblematik tas upp i bilderna som ofta använder återkommande symboler, former och karaktärer. Tecken och teman som följt med och utvecklats hos Knutman från tidiga ungdomsbilder till idag. Humor är också viktigt i Knutmans bildvärld. När den flätas samman med det stora allvaret fyller det målningarna med en sällsam laddning.

 

”...Även andra betraktare än konstnärer berörs av de många skikten, tyngden och lättheten i Bruno Knutmans konst. Man imponeras av hans visuella och tekniska skicklighet, men kanske ännu mer av hans oförutsägbarhet, hans arbete vid sidan av varje rådande konstriktning, hans suveräna ointresse för varje överenskommet kvalitetsbegrepp. Det avgörande är hans förmåga att åsidosätta och ompröva all förvärvad kunskap för att nå dit han måste nå varje gång – till den ständigt nya bildberättelsen om det egna självet...”

ur Anders Kreugers katalogtext för utställningen Här står vargen för dörren, Lunds Konsthall 2010.

Installation Views