Maria Nordin | Law of Falling Bodies

20 February - 20 March 2021
Press release

(Scroll down for Swedish)

 

I dream of a point from which the beginning of every apocalypse can be observed, and that I am a captive at that point. Above my head, I see all the disasters in the world being born: hurricanes growing from light sea breezes, tsunami waves rising from vibrations in the earth’s crust, toxic gases slowly emanating from the Siberian tundra. Suddenly my prison warden says: Your turn is coming up. That’s impossible, I think to myself. After all, I’m still well-dressed, I’m still young, it’s still light and my shoe heels are still full of morphine. Then I notice the dull tremor from the earth. First, I want to scream with terror, but then I am filled with primeval joy as my body begins to decompose.

 

–Lina Wolff

 

We are pleased to present Maria Nordin’s (b. 1980) third solo exhibition at the gallery. A catalogue is published for the exhibition where Swedish author Lina Wolff has written short prose texts for several of the works.

 

The exhibition title Law of Falling Bodies alludes to both the law of gravity and the figures in the paintings. They are in the middle of a movement, isolated in a balancing act, or already fallen. Painted with watercolor on large papers, mainly in light pink, yellow and blue, they do not necessarily interact with the implied darkness.

 

In her art, Maria Nordin focuses on how experiences are expressed through the human body or how bodily experiences can be shaped. The new works deal mainly with the movement of bodies. She has taken inspiration from theory of modern dance, where fall and gravity have been deliberately used, unlike the classical ballet which has strived to overcome gravity.

 

The fall, which both symbolically and literally, causes us to lose our footing is also associated with decay. Physical expressions such as being out of balance and losing stability serve as metaphors for our psychological or emotional state. The exposed vulnerability becomes an expression of decadence and failure, something that is consolidated in a culture where lightness, mobility and stability are desired. With titles such as Tipping Point and Decline, the figures can be regarded as unstable bodies but also as symbols of the social and political. The decay which in its worst form turns into dystopia.

 

But where the weight and the fall are negative forces that preferably should be counteracted, it is at the same time inevitable to fall. We are built for movement, and gravity and the gravitational pull of the earth are also the prerequisite for existence. To fall can be to give up part of our persistent need of control, to fall can be an act of resistance.

 

--

 

Maria Nordin (b. 1980) lives and works in Stockholm, Sweden. She was educated at the Royal Institute of Art in Stockholm, Sweden (2005–2010). She has exhibited regularly at galleries and museums in Sweden and has received high recognition for her work with large scale watercolours and animations. In 2011 she was awarded the Beckers Artist Prize and solo exhibition at Färgfabriken in Stockholm, Sweden and in 2017 she received Carl-Axel Valén’s Sholarship. Her major solo exhibition at The Nordic Watercolour Museum in Skärhamn, Sweden (2018) toured to Halmstad konsthall and Eskilstuna konstmuseum, Sweden (2019). The exhibition Law of Falling Bodies is her third at Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Sweden. She is represented in the collections of, among others, Moderna Museet, Stockholm, The Nordic Watercolour Museum, Västerås Konstmuseum and Gothenburg Museum of Art in Sweden.

 

Lina Wolff (b. 1973) lives in Lund after previously working in Italy and Spain as an interpreter and translator. Her first work, a short story collection titled Many People Die Like You, was published in 2009. Her novel Bret Easton Ellis and the Other Dogs (2012) was awarded the Vi Magazine literature award and won acclaim in English translation. Her third book, The Polyglot Lovers (2016), was praised unanimously by the critics and received the Svenska Dagbladet award for literature and the August Prize for best fiction. Carnality (2019) was also lauded in the media and nominated for the Swedish Radio novel prize and the Eyvind Johnson award in 2019.

 

--

 

Jag drömmer att det finns en punkt från vilken alla apokalypsers början kan betraktas, och att jag sitter fången under denna punkt. Ovanför mitt huvud kan jag se alla världens förödelser födas: orkaner som formas av svaga vindpustar till havs, tsunamivågor som stiger ur vibrationer i jordskorpan, giftig gas som långsamt lösgörs ur den sibiriska tundran. Plötsligt säger min fångvaktare: Nu är det snart din tur. Det är inte möjligt, tänker jag. Jag är ju fortfarande välklädd, jag är fortfarande ung, det är fortfarande ljust och jag har fortfarande klackarna fulla av morfin. Så känner jag den dova skakningen från jorden. Först vill jag skrika av rädsla, men sedan fylls jag av en uråldrig glädje när upplösningen av min kropp tar sin början.

 

– Lina Wolff

 

Vi har glädjen att presentera Maria Nordins (f.1980) tredje separatutställning på galleriet. Till utställningen publiceras en katalog där författaren Lina Wolff har skrivit korta prosatexter till flera av verken.

 

Utställningstiteln Law of Falling Bodies anspelar både på gravitationslagen och på figurerna i målningarna. De befinner sig mitt i en rörelse, inneslutna i sig själva i en balansakt, eller redan fallna. Målade med akvarell på stora papper, främst i ljust rosa, gult och blått, samspelar de inte nödvändigtvis med det antydda mörkret.

 

Maria Nordin fokuserar i sitt konstnärskap på hur upplevelser tar sig uttryck genom den mänskliga kroppen eller hur kroppsliga upplevelser kan ges form. I de nya verken är rörelsen i blickfånget och hon har hämtat inspiration från den moderna dansens teori, där fallet och gravitationen medvetet använts, till skillnad från den klassiska baletten som strävat mot att övervinna gravitationen.

 

Fallet, som både symboliskt och bokstavligt, får oss att tappa fotfästet är också förenat med förfallet. Kroppsliga uttryck som att vara ur balans och att förlora stabiliteten fungerar som metaforer för vårt psykologiska eller emotionella tillstånd. Den blottade sårbarheten blir uttryck för dekadens och misslyckande, något som befästs i en kultur där lätthet, rörlighet och stabilitet eftersträvas. Med verktitlar som Tipping Point och Decline går figurerna att betrakta som instabila kroppar men även som symboler för det sociala och politiska. Förfallet som i sin värsta form övergår i dystopi.

 

Men där tyngden och fallet är en negativ kraft som helst ska motverkas är det samtidigt oundvikligt att falla. Människan är byggd för rörelse, och tyngden och jordens dragningskraft är tillika förutsättningen för varandet. Att falla kan vara att ge upp en del av människans idoga behov av kontroll, att falla kan vara ett motstånd.

 

--

 

Maria Nordin (f. 1980) bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm (2005–2010). Hon har ställt ut regelbundet på gallerier och museer i Sverige och har erhållit uppmärksamhet för sitt storskaliga akvarellmåleri. Hon har tilldelats flertalet stipendier, bl.a. Beckers konstnärsstipendium (2011), med en separatutställning på Färgfabriken i Stockholm, och Carl-Axel Valéns stipendium (2017). På Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn hade hon en omfattande separatutställning 2018, som senare visades på Halmstads konsthall och Eskilstuna konstmuseum 2019. Hennes verk finns bl.a. i samlingarna på Moderna Museet, Nordiska Akvarellmuseet, Västerås konstmuseum och Göteborgs konstmuseum.

 

Lina Wolff (f. 1973) bor i Lund och har tidigare varit bosatt i Italien och Spanien där hon jobbat som tolk och översättare. Hon debuterade 2009 med novellsamlingen Många människor dör som du. Romanen Bret Easton Ellis och de andra hundarna (2012) fick bl.a. Tidningen Vi:s litteraturpris och rönte framgångar i engelsk översättning. Hennes tredje bok, De polyglotta älskarna (2016) hyllades av en enig kritikerkår och belönades med bl.a. Svenska Dagbladets litteraturpris och Augustpriset för bästa skönlitterära bok. Romanen Köttets tid (2019) blev även den lovordad i pressen samt nominerad till Sveriges Radios romanpris och Eyvind Johnson-priset 2019.

Works
Installation Views