Richard Johansson | Dagar och Nätter / Days and Nights

3 October - 7 November 2020
Press release

(Scroll down for Swedish)

 

We are pleased to present Days and Nights by Mette Björnberg and Richard Johansson. Two parallel solo exhibitions with a common title. Mette Björnberg is presented in the first gallery room and Richard Johansson in the second.

Mette Björnberg (b.1963) and Richard Johansson (b.1966) live and work together since 25 years in Södra Mellby in the south of Sweden. Their lives and artistry are strongly intertwined and they have also done a number of public works together. There is a natural kinship but also clear dividing lines and a strong integrity and care for one’s own expression. While Mette Björnberg painstakingly and methodically explores the private and personal, Richard Johansson moves restlessly with his gaze and curiosity facing the outside world. Where Björnberg is quiet and contemplative, Johansson is loud and confrontational.

Days and Nights is Mette Björnberg’s sixth solo exhibition at the gallery. She presents a suite of wall reliefs made in the last two years. Björnberg has sculpted in wood and then painted the objects monochrome in a subtle colour scale. The consistent craftsmanship and the restrained uniformity enables them to work as independent short stories and as well as parts of a larger whole. We encounter a dozen carefully selected objects: a button, a skirt, a mirror, a pair of boots etc. Recognizable everyday things that with their clarified simplicity can symbolize passages and events in our lives. Björnberg bases her work on her own experiences of the fragility and drama of life. Art is a way to process, evaluate and move on.

”In general, my artworks have probably always had a function of a personal valve and collection of forces. When I work, I find it easy to focus and reach concentration. I work calmly and am usually satisfied with the result of my patient effort. I like my art, and am grateful that I have access to an artistic language. I always strive to be eloquent. I’m much more careless when I talk. I swear mostly. But in art I do not use a bad language. Here I always try to speak clearly. And sensitively.”

Days and Nights is Richard Johansson’s eighth solo exhibition at the gallery. He presents a site specific installation with sculptures and paintings in various materials and techniques. The new exhibition can be seen as a sequel to his acclaimed presentation at the Market Art Fair in Stockholm last year. Now, as then, we get to experience the diversity of Richard Johansson’s unpredictable artistry. A series of new vinyl paintings on raw linen run like a red thread through the room. Images that tenderly depict memories, dreams and personal heroes. At one long wall he has built a shelf reminiscent of an older flower table. On this we meet a collection of painted sculptures and objects in wood and metal with references to known and unknown popular cultural phenomena. Opposite is a giant female figure resembling a Christ figure, which turns out to be a portrait of a political activist and extrovert singer in an American punk band. Johansson’s work could be excepts from a road movie without end. His works involves a constant search for stories and encounters with characters waiting to be discovered. The journey goes beyond the highways and meanders in the darkness ever closer to the core of existence.

--

Mette Björnberg was born 1963 in Gothenburg, Sweden, lives and works in Södra Mellby, Sweden. She was educated at Forum Art School in Malmö 1991–1995 and Malmö Art Academy 1995–1996. She has exhibited regularly at galleries, museums, and institutions since the 1990s. She has also made many public commissions, some together with Richard Johansson. In 2015 she received Ann Wolff Foundation’s artists scholarship and in 2016 she was awarded with Asmund and Lizzie Arle’s sculpture prize from the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm, Sweden. 

Richard Johansson was born 1966 in Vrigstad, Sweden, lives and works in Södra Mellby, Sweden. He was educated at Forum Art School in Malmö 1989–94. He has exhibited regularly at galleries, museums, and institutions since the 1990s. He has also made many public commissions, some together with Mette Björnberg. His latest public work, the sculpture Movement, was inaugurated in front of the National Sports Museum in Stockholm 2019. He also runs his own mobile museum, Folk Art Museum, which was exhibited at Wanås Konst, Sweden, in 2018.

 

--

Vi har glädjen att presentera Dagar och Nätter med Mette Björnberg och Richard Johansson. Det är två parallella separatutställningar med en gemensam titel. Mette Björnberg visas i galleriets första rum och Richard Johansson i det andra.

Mette Björnberg (f.1963) och Richard Johansson (f.1966) lever och arbetar tillsammans sedan 25 år i Södra Mellby utanför Kivik. Deras liv och konstnärskap är starkt sammanflätade och de har också gjort ett flertal offentliga arbeten tillsammans. Här finns ett naturligt släktskap men också tydliga skiljelinjer och en stark integritet och omsorg om det egna uttrycket. Medan Mette Björnberg mödosamt och metodiskt utforskar det privata och personliga rör sig Richard Johansson rastlöst med blicken och nyfikenheten vänd mot världen utanför. Där Björnberg är tyst och kontemplativ är Johansson högljudd och konfrontativ.

Dagar och Nätter är Mette Björnbergs sjätte separatutställning på galleriet. Här visar hon en svit väggreliefer utförda de senaste två åren. Björnberg har skulpterat i trä och sedan målat objekten monokromt i en välavvägd färgskala. Det konsekventa hantverket och den återhållsamma enhetligheten gör att de både fungerar som fristående berättelser och som delar i en större helhet. Vi möter ett tiotal noggrant utvalda föremål: en knapp, en kjol, en spegel, ett par stövlar m.m. Vardagliga och igenkännbara ting som med avklarnad enkelhet kan symbolisera passager och händelser i våra liv. Björnberg utgår ifrån egna erfarenheter av livets skörhet och dramatik i sina arbeten. Konsten är ett sätt att bearbeta, utvärdera och gå vidare.

”Rent allmänt har min konstnärliga gärning nog alltid haft lite funktionen som ventil och kraftsamling. När jag arbetar har jag lätt att hitta fokus och koncentration. Jag arbetar lugnt och sansat, och är oftast tillfreds med resultatet av min tålmodiga ansträngning. Jag tycker om min konst, och är tacksam för att jag har tillgång till ett konstnärligt språk. Här strävar jag alltid efter att vara vältalig. Jag är mycket slarvigare när jag pratar. Jag svär ju mest. Men i konsten skarvar jag inte med svordomar. Här försöker jag alltid tala rent. Och känsligt.”

Dagar och Nätter är Richard Johanssons åttonde separatutställning på galleriet. Här visar han en helhetsinstallation med skulpturer och målningar i olika material. Den nya utställningen kan ses som en fristående fortsättning på hans uppmärksammade presentation på Market Art Fair förra året. Nu liksom då får vi uppleva mångfalden i Richard Johanssons oförutsägbara konstnärskap. En serie nya målningar i vinylfärg på ogrundad linneduk löper som en röd tråd genom rummet. Bilder som ömsint avbildar minnen, drömmar och personliga hjältar. Vid den ena långväggen har han byggt en hylla som påminner om ett äldre blomsterbord. På denna möter vi ett sammelsurium av bemålade skulpturer och objekt i trä och metall med referenser till kända och okända populärkulturella fenomen. Mittemot tronar en gigantisk kvinnofigur likt en kristusgestalt, som visar sig vara ett porträtt av en politisk aktivist och extrovert sångerska i ett amerikanskt punkband. Johanssons arbeten är som hämtade ur en road-movie utan slut. Hans konstnärskap är ett ständigt sökande efter berättelser och möten med karaktärer som väntar på att upptäckas. Resan går bortom allfarvägarna och slingrar sig i mörkret allt närmare existensens kärna.

--

Mette Björnberg är född 1963 i Göteborg, bor och arbetar i Södra Mellby, Kivik. Hon är utbildad på Malmö konstskola Forum 1991–1995 och Konsthögskolan i Malmö 1995–1996. Hon har ställt ut regelbundet på gallerier, museer och konsthallar i Sverige sedan 1990-talet. Hon har också utfört en stor mängd offentliga utsmyckningar, vissa tillsammans med Richard Johansson. 2015 fick hon Ann Wolff Foundations konstnärsstipendium och 2016 belönades hon med Asmund och Lizzie Arles Skulptörpris från Konstakademien.

Richard Johansson är född 1966 i Vrigstad, Småland, bor och arbetar i Södra Mellby, Kivik. Han är utbildad vid Konstskolan Forum i Malmö 1989–94. Han har ställt ut regelbundet på gallerier, museer och konsthallar i Sverige sedan 1990-talet. Han har också utfört en stor mängd offentliga utsmyckningar, vissa tillsammans med Mette Björnberg. Hans senaste offentliga skulpturer, Movement, invigdes utanför Riksidrottsmuseet i Stockholm 2019. Han driver också ett eget mobilt museum, Folkkonstmuseum, som under våren 2018 visades på Wanås Konst.

Works
Installation Views